Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie zaawansowanych metod echokardiograficznych dla oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca

Autor:
Karina Wierzbowska, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
282
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dysfunkcja rozkurczowa, echokardiografia
Czytaj

Dysfunkcja rozkurczowa stanowi kluczowe ogniwo w patogenezie objawów niewydolności krążenia. W postaci izolowanej odpowiada za około 30% przypadków niewydolności serca, ponadto współistnieje z zaburzeniami funkcji skurczowej i dotyczy szerokiego spektrum schorzeń kardiologicznych. Udowodniono również, że parametry charakteryzujące funkcję rozkurczową dostarczają istotnych informacji prognostycznych. W chwili obecnej metodą o największej wartości praktycznej w ocenie funkcji rozkurczowej jest echokardiografia dopplerowska. Umożliwia ona wyróżnienie kilku stadiów dysfunkcji rozkurczowej; zaburzeń relaksacji, pseudonormalizacji i odwracalnej oraz nieodwracalnej restrykcji. Praca omawia ich znaczenie kliniczne. Ponadto w opracowaniu przedstawiono zastosowanie klasycznych i nowych metod echokardiogra-ficznych w ocenie funkcji rozkurczowej. Omówiono parametry przydatne w klasyfikacji zaburzeń rozkurczu, takie jak: poszczególne profile napływu mitralnego, możliwości diagnostyczne próby Valsalvy, spektrum przepływu w żyłach płucnych, propagację napływu mitralnego a także pulsacyjną tkankową echokardiografię dopplerowska oraz zasygnalizowano ich znaczenie kliniczne.