Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Autor:
Kinga Rzetecka, Jarosław Drożdż, Przemysław Guzik, Piotr Kasztelowicz, Jarosław D. Kasprzak, Janina Stępińska, Maria Krzemińska-Pakuła, Witold Rużyłło, Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
283
Strona końcowa:
289
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, leczenie trombolityczne, rokowanie
Czytaj

Cel pracy: Liczne obserwacje kliniczne i epidemiologiczne wskazują na odmienny przebieg kliniczny świeżego zawału serca (AMI) u osób w podeszłym wieku. Celem pracy było określenie przebiegu klinicznego świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym w oparciu o dane zebrane za pośrednictwem formularza in-ternetowego. Formularz udostępniono w oficjalnym serwisie internetowym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (http://www.ptkardio.pl). Metody: Od 1 października do 31 grudnia 1999 r. uzyskano kompletne dane dotyczące 607 chorych z AMI z 23 niezależnych ośrodków w kraju. W grupie tej znalazło się 344 pacjentów do 65 r.ż. włącznie (54±7 lat; 84 kobiety) oraz 263 chorych w starszym wieku (74±6; p<0,001; 101 kobiet). Z użyciem regresji logistycznej oceniano iloraz szans (OR) z 95% przedziałem ufności (CI) poszczególnych parametrów klinicznych oraz wystąpienia powikłań w przebiegu choroby u osób powyżej 65 r.ż. Wyniki: Starszych pacjentów rzadziej leczono trombolityczne (0,65; 95% CI: 0,34-0,87; p=0,011), mimo braku istotnej różnicy w czasie dotarcia do szpitala od początku bólu dławicowego (mediana w obu grupach - 6 godzin). Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w częstości stosowania heparyny, kwasu acetylosalicylowego, czy też nitrogliceryny. W grupie pacjentów starszych stwierdzono zwiększone ryzyko zgonu (2,13 95% CI: 1,26-3,61; p=0,005), komorowych zaburzeń rytmu (1,69; 95% CI: 1,13-2,54; p=0,011), ponownego zawału serca w czasie hospitalizacji (2,45; 95% CI: 1,23-4,88; p=0,0213) oraz wystąpienia niewydolności krążenia (2,13; 95% CI: 1,34-3,40; p=0,0013). Nie zanotowano istotnych różnic w częstości powikłań krwotocznych oraz udarów mózgu między osobami młodszymi a starszymi. Niezależnie od gorszego przebiegu klinicznego w grupie pacjentów powyżej 65 r.ż. rzadziej decydowano się na wykonanie ratunkowej rewaskularyzacji, tj. PTCA lub CABG (0,15; 95% CI: 0,03-0,70; p=0,015). Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdzają, że wiek podeszły jest związany ze zwiększonym ryzykiem powikłań świeżego zawału serca. Częściowym wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt rzadszego stosowania leczenia trobolitycznego oraz rewaskularyzacji ratunkowej.