Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieme niedokrwienie u chorych z cukrzycą insulinoniezależną - częstość występowania, uwarunkowania kliniczne i metaboliczne

Autor:
Artur Mamcarz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
297
Strona końcowa:
303
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinoniezależną, nieme niedokrwienie, uwarunkowania kliniczne
Czytaj

Wprowadzenie: Nieme niedokrwienie (SMI), które definiujemy jako stan patologicznej hipoperfuzji bez subiektywnych objawów bólowych jest zjawiskiem badanym i opisywanym w piśmiennictwie lekarskim od ponad 25 lat. Pojęcie to wprowadzili do praktyki klinicznej Stern i Tzivoni. Grupa osób z cukrzycą jest tu grupą szczególną, bowiem w wielu opracowaniach opisuje się zdecydowanie większą częstość występowania SMI, tłumacząc to między innymi obecnością neuropatii autonomicznej. Problem uwarunkowań klinicznych tego zjawiska jest jednak ciągle otwarty. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania SMI u chorych z cukrzycą insulinoniezależną (NIDDM) oraz uwarunkowań klinicznych, metabolicznych i wynikających z analizy nieinwazyjnych testów kardiologicznych w tej grupie. Materiał i metodyka: Zbadano 67 mężczyzn w wieku 53,7 lat z NIDDM bez klinicznych objawów chns i 55 zdrowych mężczyzn w wieku 52,9 lat, jako grupę kontrolną. Wykluczano pacjentów ze spoczynkowymi zmianami w EKG. Wykonano następujące procedury badawcze: badanie kliniczne i biochemiczne z oceną czynników ryzyka chns oraz nieinwazyjne badania kardiologiczne, takie jak: test wysiłkowy (częstość SMI), badanie ECHO (ocena funkcji skurczowej, rozkurczowej oraz przerostu lewej komory) oraz 24-godzinną rejestrację metodą Holtera (SMI, zaburzenia rytmu). Wyniki: ?redni czas trwania cukrzycy wynosił 6,3 roku. 76% chorych otrzymywało leki doustne, zaś 30% był leczonych insuliną. Nieme niedokrwienie rozpoznano u 33% chorych z NIDDM, występowało ono trzykrotnie częściej niż w grupie kontrolnej. Chorzy z cukrzycą mieli gorszą tolerancję wysiłku niż pacjenci z grupy kontrolnej (8,9 vs. 9,9 METS). Zaobserwowano istotne upośledzenie funkcji rozkurczowej u osób z cukrzycą. Wartości E/A wynosiły odpowiednio 0,92 i 1,11 (p<0,0001), a IVRT 104,8 ms i 91,3 ms (p<0,0001). Jedynie nefropatia występowała znacząco częściej u osób z SMI. Zmiennymi warunkującymi SMI były długi czas trwania choroby, leczenie insuliną, złe wyrównanie metaboliczne i otyłość brzuszna. Wnioski: Nieme niedokrwienie u osób z cukrzycą insulinoniezależną jest zjawiskiem częstym. Stwierdzono je u 32,8% badanych mężczyzn i był to odsetek istotnie statystycznie wyższy niż w grupie kontrolnej (9,1 %) (p<0,001). Występuje ono istotnie częściej u osób chorujących dłużej, leczonych insuliną, otyłych, ze źle wyrównaną cukrzycą. Z późnych powikłań choroby jedynie nefropatia kojarzy się z większą częstością niemej klinicznie choroby niedokrwiennej serca. U chorych z niemym niedokrwieniem częściej występują także zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory.