Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leukocytoza a obecność niemego niedokrwienia po zawale serca

Autor:
Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Michał Żebrowski, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
305
Strona końcowa:
309
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
leukocytoza, nieme niedokrwienie, zawał serca
Czytaj

Wprowadzenie: W oparciu o teorię zapalną miażdżycy czynione są próby stosowania markerów zapalenia jako czynników prognostycznych w chorobie wieńcowej. Jedną z jej postaci jest niema choroba niedokrwienna serca. Cel pracy: Ocena przydatności oznaczeń leukocytozy w szacowaniu ryzyka wystąpienia niemego niedokrwienia u pacjentów po zawale serca. Materiał i metodyka: Do badania włączono 104 bezobjawowych pacjentów po przebytym 3-6 miesięcy wcześniej niepowikłanym zawale zzałamkiem Q. Oznaczono liczbę krwinek białych i na podstawie uzyskanych wyników podzielono chorych na 2 grupy: grupa I - 48 pacjentów z Ieukocytozą<7,0xi03/ul_ i grupa II -56 pacjentówz leukocytozą>7,0xi03/uL. Wszystkim chorym wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera celem oceny obecności niemych przemijających epizodów niedokrwiennych (pen). Wyniki: Zarejestrowano 115 niemych pen, z czego 89% wystąpiło u pacjentów z grupy II (p< 0,001). Wykazano istotną dodatnią korelację między wartością leukocytozy a liczbą pen w ciągu doby (r=0,7), maksymalną głębokością obniżenia ST (r=0,89), czasem trwania pen (r=0,84) oraz całkowitym uszkodzeniem niedokrwiennym (r=0,86). W analizie wieloczynnikowej leukocytoza okazała się jedynym parametrem istotnie związanym z obecnością niemego niedokrwienia. Wniosek: Pacjenci, u których po zawale serca stwierdza się podwyższoną leukocytozę, należą do grupy zwiększonego ryzyka obecności rezydualnego niedokrwienia, nawet jeśli są całkowicie asymptomatyczni.