Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak, Ewa Kowalik
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
340
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kosztowa efektywność, koszt dodatkowego roku życia, tirofiban, eptifibatid
Czytaj

W pracy przedstawiono wyniki badań farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty stosowania inhibitorów Gp IIb/IIIa (tirofibanu i eptifibatidu) w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca i planowych zabiegach na naczyniach wieńcowych. W poprzedniej części szeroko omówiono aspekty farmakoekono-miczne okołozabiegowego stosowania abciximabu. W oparciu o badania kliniczne i analizy farmakoekono-miczne porównano liczbę chorych, którą należy leczyć tirofibanem lub eptifibatidem aby zapobiec jednemu zgonowi lub zawałowi serca w ciągu 30 dni oraz kosztową efektywność stosowania tych leków. Koszty stosowania tirofibanu i eptifibatidu u chorych z niestabilną chorobą niedokrwienną serca lub zawałem bez za-łamka Q są porównywalne, natomiast ich kosztowa efektywność kształtowała się odmiennie w poszczególnych badaniach klinicznych. Inhibitory Gp IIb/IIIa mogą być lekami kosztowo efektywnymi w grupie chorych wysokiego ryzyka ostrych epizodów wieńcowych. Konieczne są kolejne prospektywne badania i analizy far-makoekonomiczne umożliwiające identyfikację pacjentów odnoszących największe korzyści kliniczne i ekonomiczne ze stosowania inhibitorów Gp IIb/IIIa.