Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne

Autor:
Sławomir Stawicki, Krzysztof J. Filipiak, Emil Wojda, Ewa Kowalik, Aleksandra Wisłowska, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
powiększenie lewego przedsionka, elektrokardiografia, echokardiografia
Czytaj

Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA) a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64±9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przy-mostkowej w osi długiej wynosił >4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitral-ną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA (\A,). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LAfN^, wymiar większy LA (N2), pole przekroju LACA^ i objętość LA(V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M^, wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (A2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiograficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomiędzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = 0,40, 0,32). Nie wykazano istotnej korelacji pomiędzy TP a ocenianą echokardiograficznie wielkością i objętością LA. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że elektrokardiograficzny wskaźnik Morrisa najlepiej oddaje rzeczywiste powiększenie LA oceniane w standardowym badaniu echokardiograficznym. Powinien być rekomendowany do elektrokardiograficznej oceny powiększenia LA.