Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena echokardiograficzna zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Autor:
Sławomir W. Kaczor, Maria Krzemińska-Pakuła, Waldemar Rogowski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
34
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
reumatoidalne zapalenie stawów, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest układową chorobą tkanki łącznej z możliwym zajęciem układu krążenia. Dotychczasowe doniesienia dotarczają rozbieżnych danych określających charakter nieprawidłowości kardiologicznych zależnych od rzs, zwłaszcza u pacjentów z wykluczoną współistniejącą chorobą układu krążenia. Celem obecnej pracy było określenie charakteru i nasilenia nieprawidłowości uchwytnych w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z rzs bez rozpoznawanej uprzednio choroby serca. Metodyka: 75 pacjentów z potwierdzonym według kryteriów ARA rzs (średni czas trwania 10 lat), bez rozpoznawanej uprzednio choroby układu krążenia (19 mężczyzn, 56 kobiet) w wieku 52±11 (23-72 lat) oraz dobrana demograficznie grupa kontrolna, została poddana pełnemu przezklatkowemu badaniu echokardiogra-ficznemu z oceną przepływów wewnątrzsercowych metodą Dopplera. Wyniki: Nieprawidłowy echokardiogram występował częściej u pacjentów z rzs niż w grupie kontrolnej (61 % vs. 5%; p<0,001). ?redni wymiar rozkurczowy prawej komory był większy u pacjentów z rzs (2,22 ±0,52 vs. 1,95±0,35 cm), ponadto obserwowano istotnie statystycznie częściej dysfunkcję rozkurczową (zaburzenia relaksacji - 21 % vs. 0%) oraz zmiany zastawkowe serca (52% vs. 5%). Obserwowano tendencję do częstszego występowania odcinkowych zaburzeń kurczliwości w grupie chorych na rzs (16% vs. 0%) przy podobnej frakcji wyrzutowej. Nie wykazano częstszego występowania istotnych zmian osierdziowych w grupie badanej. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że zależne od rzs zmiany w układzie krążenia u pacjentów bez uprzednio rozpoznanej choroby serca, są stosunkowo mało nasilone, nie wywołując poważnych konsekwencji klinicznych. Znaczenie częstego występowania zaburzeń funkcji rozkurczowej i tendencja występowania odcinkowych zaburzeń kurczliwości może oznaczać częstsze niż opisywano uprzednio objęcie procesem zapalnym mięśnia serca i wymaga dalszych obserwacji.