Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hiperhomocysteinemia - ważny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Krzysztof Chiżyński
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
108
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
hiperhomocysteinemia, choroba niedokrwienna serca, polimorfizm C677T MTHFR
Czytaj

Hiperhomocysteinemię traktuje się obecnie jako niezależny czynnik rY7-^^ choroby niedokrwiennej serca. Mechanizm pro miażdżycowego działania homocysteiny to zarówno bezpośrednie uszkadzanie śródbłonka naczyniowego przez grupę sulfhydrylową, jak i ułatwianie syntezy nadtlenku wodoru w komórkach śródbłonka i produkcja wolnych rodników przyspieszające procesy miażdżycowe. Inne mechanizmy to hamowanie syntezy prostacykliny, zwiększona agregacja i adhezja płytek do ścian uszkodzonych naczyń i aktywacja licznych czynników krzepnięcia. Stężenie homocysteiny w surowicy zależy od aktywności wielu enzymów. Kluczową rolę odgrywają dwa z nich: |3-syntaza cystationinowa (CBS) oraz reduktaza metylenotetrahydrofolia-nowa (MTHFR). CBS jest jednym z enzymów na szlaku przemiany metioniny w cysteinę, natomiast MTHFR katalizuje konwersję 5,10-metylotetrahydrofolianu do 5-metylotetrahydrofolianu, który jest głównym donorem reszt metylowych w reakcji remetylacji homocysteiny do metioniny. Kofaktorami dla tych enzymów są witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy. Mutacja genu reduktazy 5,10-metyltetrahydrofolianu (substytucja C—>1 w pozycji 677) powoduje zamianę alaniny na walinę i zmniejsza aktywność reduktazy 5,10-metyltetra-hydrofolianu, co wiąże się ze wzrostem stężenia homocysteiny w osoczu oraz zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. Występują 3 różne genotypy: homozygoty TT i CC i heterozy-goty CT. Występowanie allela T jest związane z występowaniem hiperhomocysteinemii. Wwielu badaniach wykazano związek polimorfizmu C677T z chorobą niedokrwienną serca a genotyp TT uznano za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Wystąpienie defektu w genach często nie jest czynnikiem wystarczającym do wyzwolenia hiperhomocysteinemii. Wzrost poziomu homocysteiny może być spowodowany: niewłaściwą dietą (niedostateczna podaż: kwasu foliowego i(lub) witamin B6 i B12), farmakoterapia (stosowanie antagonistów kwasu foliowego np. metotreksatu, antagonistów witaminy B6 lub B12, fenytoiny, antykoncepcja lub leczenie hormonalne) zaburzenia endokrynologiczne, niewydolność nerek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu. Występowanie umiarkowanej hiperhomocysteinemii w ogólnej populacji zostało oszacowane na 5-10%. Wykazano związek wysokich stężeń homocysteiny z angiograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową i zawałem serca. Podwyższony poziom homocysteiny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca potwierdzoną w koronarografii uważany jest za niezależny czynnik zagrożenia zgonem sercowym.