Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Autor:
Joanna Wilczyńska, Grzegorz J. Horszczaruk, Justyna Kotlicka, Janusz Kochman, Marzena Iwanowska, Dariusz Kosior, Dagna Bobilewicz, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
113
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, homocysteina, koronarografia, czynniki ryzyka
Czytaj

Wprowadzenie: Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczyniać się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (pts) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczano stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koro-narograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. >50% średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określano na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62%) mężczyzn i 29 (38%) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57±9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39%, niestabilna IHD (UA) u 38%, zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23%. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 umol/l. Podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45% pts. ?rednie stężenie Hcy u pts z SA wyniosło 11,63±2,65 umol/l, u chorych z UA 13,93±5,59 umol/l, u chorych po MI 14,79±4,2 umol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p=0,002). W porównaniu do chorych z grupy SA, chorzy z grupy UA wykazywali trend do znamiennie wyższych stężeń Hcy (p=0,05). U chorych z najbardziej nasilonym procesem miażdżycowym wtętnicach wieńcowych (>80 pkt w skali Gensiniego), znamiennie częściej stwierdzano podwyższone wartości Hcy, w porównaniu do chorych bez widocznych w koronarografii zwężeń (0 pkt), odpowiednio 83% chorych vs. 31 %, p<0,05. Wnioski: Znamiennie wyższe stężenia Hcy stwierdzono u chorych z niestabilną chorobą wieńcową oraz po dokonanym w okresie 10-20 dni wstecz zawale serca. Znamiennie wyższe stężenia Hcy stwierdzono u chorych oraz z najbardziej rozległą miażdżycą tętnic wieńcowych w obrazie koronarograficznym.