Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą

Autor:
Jan Z. Peruga, Wojciech Religa, Maria Krzemińska-Pakuła, Józef Drzewoski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
115
Strona końcowa:
120
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, leczenie interwencyjne
Czytaj

Cel pracy: Badania epidemiologiczne u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) wykazują, że cukrzyca (DM) przyspiesza jej rozwój, pogarsza przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Celem pracy jest analiza zabiegów koronaroplastyki (PTCA) u chorych z CHNS i towarzyszącą DM w porównaniu z pacjentami bez DM. Materiał i metodyka: W okresie trzech lat (1998-2000) w Klinice Kardiologii IMW AM w Łodzi przeprowadzono łącznie 1570 zabiegów PTCA. W grupie tej 1303 chorych (83%, grupa 1) miało prawidłowy metabolizm węglowodanów, a u 267 chorych (17%, grupa 2) rozpoznano DM typu II. Obydwie grupy nie różniły się wiekiem, jedynie w grupie 1 było więcej mężczyzn 81 % vs. 73% (p<0,05), zaś w grupie 2 chorzy częściej zgłaszali przebyty zawał mięśnia sercowego 43% vs. 32% (p<0,05). Wyniki: U chorych z DM w badaniu koronarograficznym częściej stwierdzano chorobę wielonaczyniową 38% vs. 13% (p<0,05), a wymiar referencyjny zwężonego naczynia poddawanego zabiegowi koronaroplastyki był znamiennie mniejszy 3,12±0,4 vs. 3,4±0,5(p<0,05), podczas zabiegów koronaroplastyk częściej w tej grupie implantowano stent 40% vs. 34% (p<0,05). Częstość powikłań w okresie szpitalnym była podobna w obydwu grupach. W okresie obserwacji poszpitalnej (średnio 1 rok) całkowita śmiertelność wynosiła 4,07% i była znamiennie większa w grupie 2 - 5,24% vs. 3,83% (p<0,005). Wnioski: Rokowanie po zabiegach PTCA jest gorsze w grupie chorych z DM, częściej w grupie tej występują zaostrzenia choroby wieńcowej (zawały mięśnia sercowego, objawy niestabilnej CHNS oraz cechy nawrotu zwężenia wymagające ponownych zabiegów rewaskularyzacji.