Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Elastyczność ściany tętnicy szyjnej u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia tętniczego

Autor:
Marek Czarkowski, Mariusz Żebrowski, Tadeusz Powałowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
126
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
elastyczność, pierwotne nadciśnienie tętnicze, genetyczna predyspozycja do nadciśnienia tętniczego, tętnica szyjna wspólna
Czytaj

Wprowadzenie: Obserwowane u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (PNT) zmiany w mechanicznych właściwościach ścian dużych naczyń tętniczych mogą mieć charakter pierwotny, to znaczy, być spowodowane oddziaływaniem czynników genetycznych predysponujących do rozwoju PNT, bądź też wtórny wynikający z niekorzystnego wpływu nadciśnienia tętniczego na ścianę dużej tętnicy. Cel pracy: Oceniano zachowanie się mechanicznych właściwości tętnicy szyjnej zależnie od stopnia rozwoju choroby oraz wywiadu rodzinnego w kierunku PNT w warunkach spoczynkowych oraz po zastosowaniu bodźca, który naśladuje zmiany hemodynamiczne zachodzące podczas pionizacji ciała. Materiał i metodyka: Zbadano trzy siedmioosobowe grupy młodych mężczyzn - G1 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT, G2 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT oraz G3 - mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT. Elastyczność ściany tętnicy szyjnej wspólnej oceniano na podstawie nieinwazyjnych pomiarów wewnętrznej średnicy naczynia oraz wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego na ramieniu. Badania wykonano w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (LBNP=-15 mmHg) wykorzystując aparat Vascular Echo Doppler. Oceniano podatność tętnicy (CC), współczynnik rozszerzalności tętnicy (DC) oraz logarytmiczny współczynnik sztywności ściany tętnicy (a). Wyniki: Zarówno w warunkach spoczynkowych, jak i po zastosowaniu bodźca (LBNP), wartości DC i CC były niższe w G3 niż w G1 (w spoczynku - DC=28,5±3,8 vs. 50,5±16,1; LBNP - DC=27,3±2,7 vs. 47,3±12,2 [1CHm2/Mpa], p<0,01, w spoczynku - CC=8,8±1,7 i/s. 14±4,4; LBNP - CC=8,9±1,9 vs. 12,6±3,9 [1/Mpa] p<0,05) podczas gdy a było wyższe w G3 w stosunku do G1 (odpowiednio: a=2,29±0,22 vs. 1,67±0,54, p<0,05; po LBNP a=2,41 ±0,2 vs. 1,68±0,37, p<0,01). Jakkolwiek po zastosowaniu LBNP grupy G1 i G2 nie różniły się średnimi wartościami ciśnienia tętniczego to jednak wykazano istotne różnice pomiędzy G1 a G2 w wysokości DC i a (odpowiednio DC=47,3±12,2 i/S. 31,4±6,3[1CHm2/Mpa], p<0,01; a=1,68±0,37 vs. 2,48±0,46, p<0,01). Wnioski: Powyższe wyniki wskazują, że młodzi mężczyźni z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT mogą mieć wrodzone zaburzenia w regulacji mechanicznych właściwości tętnicy szyjnej, bowiem po zastosowaniu bodźca (LBNP) te zaburzenia stają się widoczne nawet u normotensyjnych (G2) mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem PNT.