Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gated SPECT - jednoczesne scyntygraficzne badanie perfuzji i kurczliwości lewej komory serca - możliwości diagnostyczne i zastosowania kliniczne

Autor:
Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
163
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
scyntygrafia, gated SPECT, ukrwienie miokardium, kurczliwość lewej komory
Czytaj

Scyntygraficzne badanie serca techniką „gated SPECT" umożliwia jednoczesne zobrazowanie perfuzji lewej komory serca oraz uzyskanie ilościowych parametrów jej kurczliwości. Badanie to pozwala na wyznaczenie objętości końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej oraz frakcji wyrzutowej lewej komory, a także na uzyskanie map regionalnych wartości frakcji wyrzutowej, wskaźnika skurczowego grubienia oraz kurczliwości lewej komory, mierzonej w bezwzględnych jednostkach odległości (mm). Wśród klinicznych zastosowań jednoczesnego badania perfuzji i kurczliwości mięśnia sercowego techniką "gated SPECT" należy podkreślić rozpoznawanie choroby wieńcowej, ocenę nasilenia i rozległości zaburzeń perfuzji i skurczowej funkcji lewej komory po zawale serca, prognozowanie w chorobie wieńcowej oraz badanie żywotności mięśnia sercowego.