Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory

Autor:
Anna Szulczyk, Hanna Szwed, Tomasz Pasierski, Zbigniew Kasprzyk, Piotr Żelazny, Franciszek Majstrak, Marek Kośmicki, Ilona Kowalik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
224
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żywotność miokardium, dobutamina, śródoperacyjna echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena żywotności mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej umożliwia przewidywanie poprawy kurczliwości lewej komory (LK) po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). Cel pracy: Porównanie oceny obszarów zamrożonego mięśnia LK za pomocą badania echokardiograficzne-go połączonego z wlewem małych dawek dobutaminy (EMD) i śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u chorych po zawale serca (ZS) poddawanych CABG i pooperacyjnej funkcji lewej komory w rocznej obserwacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 39 chorych (36 M) po przebytym pierwszym ZS. EMD było wykonywane 1-4 dni przed zabiegiem operacyjnym, TEE - przed i bezpośrednio po CABG. Grupa 34 spośród 39 prezentowanych chorych pozostawała w rocznej obserwacji, po 3 i 12 miesiącach od CABG oceniano funkcję LK. Zaburzenia kurczliwości LK określano wskaźnikiem zaburzeń kurczliwości (WZK). Wyniki: W EMD 24% segmentów poprawiało swoją kurczliwość, w TEE - 37%. WZK uległ poprawie w czasie EMD (1,94±0,37 vs. 1,8±0,32, p<0,0001) i po CABG (2,15±0,49 vs. 1,91 ±0,48, p<0,0001). Kurczliwość LK oceniania po 3 miesiącach od CABG nie różniła się od badania przedoperacyjnego, dopiero po 12 miesiącach WZK uległ poprawie (1,91 ±0,39 vs. 1,77±0,4, p<0,01). U 19 chorych poprawa funkcji LK obserwowana w EMD i w TEE występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice. Wnioski: Metoda TEE umożliwia wykazanie poprawy funkcji LK bezpośrednio po CABG, trwały powrót czynności skurczowej LK obserwuje się po czasie dłuższym niż 3 miesiące. Poprawa kurczliwości LK obserwowana w czasie EMD i po CABG występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice wieńcowe, rozległość zmian stwierdzanych po CABG była znamiennie większa niż w czasie EMD.