Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jednoczynnikowa analiza wpływu rodzaju użytych zespoleń na odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poniżej 40 roku życia

Autor:
Przemysław Trzeciak, Marian Zembala
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
232
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pomostowanie aortalno-wieńcowe, pacjenci poniżej 40 r.ż., pomosty tętnicze
Czytaj

Wprowadzenie: Zabieg pomostowania naczyń wieńcowych jest skutecznym sposobem leczenie choroby niedokrwiennej serca. Cel pracy: Jednoczynnikowa ocena wpływu rodzaju użytych zespoleń na odległe wyniki chirurgicznej rewas-kularyzacji serca u pacjentów operowanych poniżej 40 roku życia. Materiał i metoda: Analizą objęto 94 chorych operowanych przed 40 rokiem życia z powodu choroby wieńcowej w ?ląskim Centrum Chorób Serca od stycznia 1986 do grudnia 1997 roku. ?rednia wieku wynosiła 37,0±2,12 lat. ?redni okres obserwacji wynosił 62,36±42,05 miesięcy. Zespolenia wyłącznie żylne zastosowano u 28 (29,8%) pacjentów, wyłącznie tętnicze u 14 (14,9%), natomiast mieszane tętniczo-żylne u 52 (55,3%) chorych. Wyniki: Spośród 94 chorych, 64 (68,1 %) było wolnych od dławicy, u 19 (20,2%) stwierdzono nawrót dolegliwości, a 11 (11,7%) zmarło w okresie obserwacji. Nawrót dławicy znamiennie częściej występował wśród pacjentów, u których zastosowano wyłącznie pomosty żylne w porównaniu do pacjentów z zespoleniami wyłącznie tętniczymi (p=0,0076) lub tętniczo-żylnymi (p=0,0006). Nie wykazano znamiennej różnicy w nawrocie dolegliwości pomiędzy chorymi, którzy otrzymali wyłącznie pomosty tętnicze w odniesieniu do pacjentów z przęsłami tętniczo-żylnymi (p=0,3411). Istotną różnicę w nawrocie dolegliwości wieńcowych stwierdzono po porównaniu dwóch grup chorych: pacjentów, u których zastosowano wyłącznie zespolenia żylne, z chorymi, którzy otrzymali jedynie pomosty tętnicze lub przynajmniej jedno zespolenie z tętnicy piersiowej wewnętrznej i pozostałe grafty żylne (p<0,0001). Wśród chorych, u których zastosowano wyłącznie pomosty żylne, częściej dochodziło do zgonów w okresie obserwacji w porównaniu do pacjentów, którzy otrzymali przynajmniej jedno przęsło z tętnicy piersiowej wewnętrznej (p=0,0002). Wnioski: 1. Pomosty tętnicze skuteczniej od żylnych uwalniają pacjentów operowanych z powodu choroby wieńcowej poniżej 40 r.ż. od nawrotu dolegliwości i zgonu w okresie obserwacji. 2. Młodzi chorzy, u których zastosowano przynajmniej jeden pomost z tętnicy piersiowej wewnętrznej mają mniejszą częstość nawrotu dławicy i zgonu po zabiegu.