Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej

Autor:
Krzysztof Chiżyński, Jacek Kuśmierek, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
237
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pomosty aortalno-wieńcowe, tętnica piersiowa wewnętrzna, scyntygrafia perfuzyjna
Czytaj

Wprowadzenie: Tętnica piersiowa wewnętrzna (t.p.w.) stosowana jest jako pomost z wyboru do gałęzi zstępującej przedniej (g.z.p.) lewej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Ocena, czyt.p.w. jako pomost wieńcowy zapewnia odpowiednią perfuzję mięśnia sercowego w czasie wysiłku oraz czy istnieje zależność między wielkością wolnego wypływu krwi z t.p.w. a pooperacyjną per-fuzją mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 68 pacjentów, u których w czasie zabiegu operacyjnego dokonano pomiaru wolnego wypływu krwi z t.p.w. Po 3 miesiącach po zabiegu operacyjnym u wszystkich pacjentów wykonano scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego przy użyciu Talu 201. Stopień perfuzji oceniano metodą półilościową w skali punktowej. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono stosując test chi2 z poprawką Yatesa. Obliczono także iloraz szans OR i przedział ufności 95% CI. Wyniki: Wypływ krwi z t.p.w. poniżej 100 ml/min obserwowano u 30% badanych, a u pozostałych 70% pacjentów wolny wypływ z t.p.w. był powyżej 100 ml/min. O dobrych wynikach leczenia operacyjnego świadczyły prawidłowe scyntygramy zarówno po wysiłku, jak i w spoczynku (grupa A) i scyntygramyz niewielkimi ubytkami perfuzji po wysiłku i prawidłowymi scyntygramami w warunkach spoczynku (grupa B). Łącznie dobre wyniki stwerdzono u 57 badanych (84%). Dla wyjaśnienia problemu, czy wyniki leczenia operacyjnego zależą od wielkości wypływu krwi z tętnicy piersiowej wewnętrznej, dokonano ponownie analizy scyntygra-móww2 grupach pacjentów w zależności od wielkości wypływu z t.p.w. mierzonego śródoperacyjnie. Dobre wyniki leczenia operacyjnego (scyntygramy grupy A i B) występowały łącznie u 98% pacjentów w wypływem krwi z t.p.w. ponad 100 ml/min i tylko u 50% pacjentów z wypływem krwi poniżej 100 ml/min (p<0,001). Gorsze wyniki leczenia operacyjnego występowały znamiennie częściej u pacjentów z wypływem krwi z t.p.w. poniżej 100 ml/min - 50%, niżu pacjentów z wypływem ponad 100 ml/min - 2% (p<0,001). Wnioski: Wyniki leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z zastosowaniem jako pomostu t.p.w. zależą od wielkości wolnego wypływu z t.p.w. mierzonego śródoperacyjnie. Przyjęcie wolnego wypływu z t.p.w. 100 ml/min lub więcej jako graniczną wartość, przy której stosowałoby się t.p.w. jako pomost wieńcowy, może znacznie poprawić wyniki leczenia operacyjnego.