Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe

Autor:
Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak, Marzena Baranowska, Przemysław Stolarz, Grzegorz Karpiński, Robert Rudowski, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
251
Strona końcowa:
258
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ryzyko wieńcowe, zachowania prozdrowotne, populacja lekarzy, badanie Framingham
Czytaj

Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46±13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) <160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7%), 160-199 mg/dL - 44 L (28%), 200-239 mg/dL - 57 L (36%), 240-280 mg/dL - 45 L (29%) i >280 mg/dL - 10 L (6%), w tym 7 K. ?redni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95±1,3. ?rednie R dla całej grupy wyniosło 5%. R <6% stwierdzono u 105 L(67%), u 32 L (20%) wykazano R w zakresie 6-10%. R z zakresu 11--15% stwierdzono u 11 L (7%). R >15% stwierdzono u 9 L (6%). Na 157 L 89 L (57%) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. ?rednie wartości RR dla całej grupy wyniosły: 125±16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82±9 mmHg dla RR rozkurczowego (DBP). 32 L (20%) zadeklarowało wcześniejsze rozpoznanie u nich nadciśnienia tętniczego (NT). U 14 L(44%) przygodny pomiar RR wykazał SBP >140 mmHg, natomiast u 9 osób (28%) DBP >90 mmHg. Tylko u 12 L, leczących się z powodu NT, stwierdzono prawidłowe wartości RR. Spośród 19 L (12%) palących było 12 K i 7 M. ?redni wiek w grupie osób palących wynosił 39±12 lat, a niepalących 47±14 lat. 44 L (28%) regularnie uprawiało ćwiczenia fizyczne. Wnioski 1. Profilu lipidowego L nie można uznać za optymalny. 2. Zakresu wartości przygodnego pomiaru RR wśród L nie można uznać za wzorcowy. 3. Rozkład R o.z.w. w grupie L wydaje się odpowiadać rozkładowi w ogólnej populacji o porównywalnym wieku.