Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci

Autor:
Bożena Werner, Maria Wróblewska-Kałużewska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
299
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zapalenie wsierdzia, powikłania, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci występują bardzo rzadko. Cel pracy: Celem pracy była analiza powikłań w przebiegu zapalenia wsierdzia u dzieci oraz wskazań i wyników leczenia chirurgicznego. Materiał i metody: Spośród 34 dzieci leczonych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, powikłania wykryto u 10 dzieci, 6 dziewczynek i 4 chłopców w wieku od 7 miesięcy do 17 lat. U 6 dzieci rozpoznano pierwotne zapalenie wsierdzia a u 4 wtórne, po zabiegach kardiochirurgicznych. Rozpoznanie powikłań oraz ocenę zaburzeń hemodynamicznych ustalono na podstawie badania echokardiograficznego z badaniem przepływów konwencjonalną metodą dopplerowską i kolorowym odwzorowaniem przepływów. U 2 dzieci wykonano przezprzełykowe badanie echokardiograficzne. Wyniki: Stwierdzono następujące powikłania zapalenia wsierdzia: perforacje płatków zastawek przedsion-kowo-komorowych z ciężką niedomykalnością u 3 dzieci, w tym u 2 zastawki dwudzielnej a 1 zastawki trójdzielnej, ciężką niedomykalność zastawki aortalnej u 3, w tym u jednego z tętniakiem grzybiastym zatoki Valsalvy, udrożnienie chirurgicznie zamkniętych ubytków miedzykomorowych z hemodynamicznie istotnym przeciekiem u 3 oraz zatory obwodowe i do centralnego układu nerwowego u dziewczynki z grzybiczym zapaleniem wsierdzia, których źródłem były olbrzymich rozmiarów, mobilne wegetacje, wypełniające drogę odpływu z prawej i lewej komory serca. Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego. 1 dziecko zmarło przed zabiegiem i 1 po operacji. U 8 dzieci wyniki leczenia chirurgicznego były dobre. Wnioski 1. W przebiegu zapalenia wsierdzia u dzieci mogą wystąpić powikłania, takie jak: perforacje płatków zastawek, tętniak grzybiasty, zatory do centralnego układu nerwowego, udrożnienie chirurgicznie zamkniętych ubytków miedzykomorowych. 2. Echokardiografia umożliwia wykrywanie powikłań i ocenę zaburzeń hemodynamicznych nowo powstałych wad serca. 3. Powikłania zapalenia wsierdzia u dzieci stanowią zagrożenie życia i są wskazaniem do pilnej interwencji chirurgicznej.