Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy insulinooporność jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca?

Autor:
Krzysztof Chiżyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
331
Strona końcowa:
335
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, insulinooporność, cukrzyca, dyslipidemia
Czytaj

Wprowadzenie: Oprócz dobrze znanych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (chns) coraz częściej zwraca się uwagę na nowe, potencjalne czynniki ryzyka wieńcowego, a wśród nich na zespół polimetabo-liczny i insulinooporność. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania insulinooporności u pacjentów z chns, oraz określenie, czy insulinooporność można uznać za istotny czynnik ryzyka chns w populacji polskiej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 590 pacjentów w wieku od 35 do 77 lat (średnio 55±10 lat) z chns rozpoznaną na podstawie typowych bólów w klatce piersiowej, wyników elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i koronarografii. Grupę kontrolną stanowiło 80 pacjentów w wieku od 26 do 76 lat (średnio 52± 11 lat) z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych w koronarografii, oraz niskim (<10%) wstępnym prawdopodobieństwem chns. Oznaczono poziomy: cholesterolu całkowitego wraz z frakcją HDL, triacylogliceroli, glukozy, fibrynogenu, PAI-1 oraz zbadano częstość występowania czynników ryzyka wieńcowego: palenia papierosów, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy. Wyliczono także wskaźnik masy ciała. Analizowano dodatni wywiad rodzinny: chns, przebyte zawały, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę. Na podstawie modeli przewidywania oporności na insulinę określano wskaźnik insulinooporności (wskaźnik pośredni, wyliczany). Do analizy statystycznej wyników zastosowano testy: x2, t-Studenta, U Manna-Whitney'a i regresję logistyczną (logit). Wyniki: W grupie pacjentów z chns przeważali mężczyźni i pacjenci ci byli też starsi, niż osoby z grupy kontrolnej (p=0, 013). W grupie badanej istotnie częściej występowały takie znane czynniki ryzyka chns, jak: palenie tytoniu (p=0,002) i cukrzyca (p<0,001). Z innych czynników ryzyka w grupie badanej istotnie wyższy był poziom triacyligliceroli (p=0,04) oraz wskaźnik masy ciała (BMI) (p=0,007). Obie grupy nie różniły się stężeniem cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL, ale z częstość leczenia hipercholeste-rolemii w grupie badanej była istotnie większa, niż w grupie kontrolnej (p<0,001). W grupie badanej istotnie częściej, niż w grupie kontrolnej występowała też insulinooporność (p<0,001). W analizie metodą regresji logistycznej (logit) przy występowaniu wraz z insuiinoopornoscią takich czynników ryzyka chns, jak: hipercholesterolemia określana pośrednio jako „leczenie hipercholesterolemii", wiek, palenie tytoniu, cukrzyca, płeć męska, nadciśnienie tętnicze, istotnymi statystycznie, niezależnymi czynnikami ryzyka chns okazały się: wiek (p<0,001), leczenie hipercholesterolemii (p<0,001), palenie tytoniu (p<0,001), insulinooporność (p=0,011) i cukrzyca (p=0,029). Wniosek: Insuiinoporność jest istotnym niezależnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji polskiej.