Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella

Autor:
Karina Wierzbowska, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Przemysław Guzik, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
342
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zator tętnicy płucnej, echokardiografia, objaw McConnella
Czytaj

Wprowadzenie: Zator tętnicy płucnej (ztp) jest często stanem zagrożenia życia wymagającym szybkiej i trafnej diagnozy i leczenia. W ostatnich latach wzrosło znaczenie echokardiografii (również z dostępu przez klatkę piersiową) w rozpoznaniu i stratyfikacji ryzyka w ztp. Objawy przeciążenia ciśnieniowego prawej komory, a także hipokineza jej wolnej ściany (objaw McConnella) wydają się wskazywać na istotny hemodynamicz-nie ztp, który może wymagać leczenia trombolitycznego. Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka parametrów echokardiograficznych u pacjentów z potwierdzonym ztp oraz ocena wartości diagnostycznej objawu McConnella u pacjentów z klinicznym podejrzeniem ztp. Metody: Analizowano wyniki echokardiograficznego badania przez klatkę piersiową u 87 pacjentów [średni wiek 61 ±13 lat; 44 (51%) mężczyzn] z klinicznym podejrzeniem ztp. U 65 osób [średni wiek 61 ±13 lat; 35 (54%) mężczyzn] ztp potwierdzono za pomocą innego badania (echokardiografia przezprzełykowa, scyntygrafia płuc, angiografia) a u 22 [średni wiek 59±12 lat; 9 (41%) mężczyzn] wykluczono. Wyniki: Wymiary prawej komory i prawego przedsionka były istotnie większe w grupie pacjentów z ztp, obserwowano także wyższe skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej (SPAP) i krótszy czas akceleracji wyrzutu płucnego (AcT). Spośród pacjentów z udokumentowanym ztp u 35 (54%) obserwowano objaw McConnella, nieobecny w grupie osób bez ztp. Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna, ujemna wartość predykcyjna i dokładność objawu McConnella w rozpoznaniu ztp wynosiły odpowiednio: 54%, 100%, 100%, 42% i 66%. Wnioski: Parametry echokardiograficzne różniły się istotnie między pacjentami z ztp a grupą kontrolną, wskazując na przeciążenie ciśnieniowe prawej komory i przedsionka. Hipokineza wolnej ściany prawej komory z zachowaną (lub hiperkinetyczną) kurczliwością koniuszka jest wysoce specyficzna dla ostrego ztp.