Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Subiektywnie oceniony stan zdrowia, a nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych u pacjentów z dusznicą bolesną

Autor:
Michał Skrzypek, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
343
Strona końcowa:
348
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stan funkcjonalny, jakość życia, dusznica bolesna, choroba wieńcowa
Czytaj

Wprowadzenie: Badania nad stanem funkcjonalnym pacjentów z chorobą wieńcową (chw) wykazują słabą korelację między rzeczywistą życiową aktywnością pacjentów, a parametrami klinicznymi, takimi jak wydolność wysiłkowa oceniona na bieżni, czy nasilenie choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej. W wyjaśnieniu zróżnicowania stanu funkcjonalnego pacjentów z chw o podobnym poziomie nieprawidłowości klinicznych może być przydatna analiza jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Główne uwarunkowania niepełnosprawności i kluczowe komponenty jakości życia w tej grupie chorych to subiektywnie ocenione przez pacjentów nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych oraz zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku jakości życia z nasileniem choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej u pacjentów z dusznicą bolesną. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 100 pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, w średnim wieku 49,3±6,5 roku, zakwalifikowanych do diagnostycznej koronarografii. Jakość życia oceniono za pomocą wypełnianych przez pacjentów kwestionariuszy. Subiektywny stan funkcjonalny oceniono za pomocą Duke Activity Status Index (punktacja od 11,5 do 33), natomiast nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych za pomocą Health Complaints Scalę (punktacja od 0 do 96). Wyniki: Jakość życia pacjentów z dusznicą bolesną nie wiąże się z nasileniem choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej. Pacjenci z chorobą 1, 2 i 3 naczyń nie różnią się istotnie pod względem subiektywnie ocenionego stanu funkcjonalnego, a także pod względem nasilenia dolegliwości somatycznych i kognitywnych. Biomedyczne czynniki kliniczne objaśniają zaledwie 16% zmienności jakości życia pacjentów z dusznicą bolesną. Stwierdzono istotne różnice w zakresie jakości życia zależne od płci: kobiety wykazują więcej dolegliwości somatycznych po uwzględnieniu w analizie statystycznej nasilenia zmian w naczyniach (p=0,001). Pacjenci z dusznicą bolesną bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych wykazują paradoksalnie niższą jakość życia (p<0,05) po uwzględnieniu wpływu płci. Wnioski: Nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych w ocenie koronarograficznej nie wiąże się bezpośrednio z jakością życia pacjentów z dusznicą bolesną.