Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia

Autor:
Radosław Zwoliński, Sławomir Jander, Bogdan Jegier, Marian Zwoliński, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
349
Strona końcowa:
354
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pomostowanie aortalno-wieńcowe, choroba wieńcowa, powikłania
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena wczesnych powikłań okołooperacyjnych u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG) do 45 r.ż. oraz analiza stanu klinicznego chorych przed operacją, ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (chns) i czynników mających wpływ na pogorszenie rokowania po CABG. Materiał: Badaniem objęto 125 chorych poddanych CABG. W badanej grupie było 65 kobiet w wieku od 27 do 45 lat (śr. 41,5 ±3,5 roku), operowanych wlatach 1990-1999, oraz 60 mężczyzn w wieku od 33 do 45 lat (śr. 41 ±3,2 roku), operowanych w roku 1993. Operacje przeprowadzano w krążeniu pozaustrojowym, przy umiarkowanej hipotermii 31-33°C. Wyniki: ?rednia powierzchnia ciała (BSA) w grupie kobiet wynosiła 1,72±0,15 m2, w tym 68% miało powierzchnię ciała mniejszą niż 1,8 m2, a 23% mniejszą niż 1,6 m2. Wśród kobiet zmarłych w Klinice średnia powierzchnia ciała wyniosła 1,67 m2, a 5/6 miało powierzchnię poniżej 1,8 m2. Wśród mężczyzn BSA było istotnie wyższe (p<0,001) - 2,02±0,4. Do CABG kwalifikowano 46% kobiet i 30% mężczyzn z niestabilną postacią choroby wieńcowej. Nie występowały istotne różnice w obrazie naczyń wieńcowych oraz w nasileniu czynników ryzyka chns. W Klinice wystąpiło 9 zawałów okołooperacyjnych w grupie kobiet i 2 w grupie mężczyzn. Istotnie wyższa była również śmiertelność okołooperacyjna (10,8% kobiet i 3,3% mężczyzn).