Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym

Autor:
Małgorzata Gołąbek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
361
Strona końcowa:
366
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jadłowstręt psychiczny, echokardiografia, czynność rozkurczowa lewej komory
Czytaj

Wprowadzenie: Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem odżywiania o podłożu psychicznym, występującym głównie u nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet. Powikłania ze strony układu krążenia stanowią u tych chorych drugą pod względem częstości, po samobójstwach, przyczynę nagłych zgonów. Cel pracy: Celem pracy było prześledzenie zachowania się czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w zaawansowanym okresie choroby oraz bezpośrednio po uzyskaniu prawidłowej masy ciała. Materiał i metodyka: Wyodrębniono dwie fazy badań: badanie I obejmowało 50 pacjentów w wieku od 12 do 18 lat, z niedoborem masy ciała wynoszącym przeciętnie 27,9%, będących w zaawansowanym okresie choroby, a badaniem Ia objęto 50 tych samych pacjentów po osiągnięciu prawidłowej masy ciała. Rozpoznanie jadłowstrętu psychicznego ustalono zgodnie z międzynarodowymi kryteriami DSM-IIIR. Ocenę czynności rozkurczowej lewej komory przeprowadzono za pomocą echokardiografii dopplerowskiej, na podstawie analizy przepływu krwi przez zastawkę dwudzielną i czasu rozkurczu izowolumetrycznego lewej komory (IVRT). Wyniki uzyskane w badaniu I i Ia porównano z wynikami w odpowiednich grupach kontrolnych (KI i KIa), dobranych pod względem wieku i czynności serca. Wyniki: Analizując przepływ krwi przez zastawkę dwudzielną u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby, zaobserwowano zmniejszenie maksymalnej prędkości fali A (VA), wzrost stosunku maksymalnej prędkości fali E (VE) do prędkości fali A (VE/VA) oraz wydłużenie czasu deceleracji fali E, co może wskazywać na upośledzenie relaksacji i być może także podatności lewej komory serca w tym okresie choroby. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia, po uzyskaniu należnej masy ciała, występujące uprzednio zaburzenia ustąpiły. Wnioski: 1. W zaawansowanym okresie jadłowstrętu psychicznego występują zaburzenia czynności rozkurczowej lewej komory serca pod postacią upośledzenia zarówno jej relaksacji, jak i podatności. 2. Czynność rozkurczowa lewej komory w jadłowstręcie psychicznym normalizuje się po uzyskaniu przez pacjentów prawidłowej masy ciała.