Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych

Autor:
Arkadiusz Pietrasik, Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
377
Strona końcowa:
383
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kosztowa efektywność, koszt dodatkowego roku życia, komorowe zaburzenia rytmu, kardiowerter-defibrylator
Czytaj

Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowa-nego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. Wżadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek >70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory <35%, klasa wydolności serca NYHA III). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych pochodzących zarówno z badań klinicznych, jak i z analiz farmakoekonomicznych dotyczących kształtowania standardów stosowania ICD. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych i analiz farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu z zastosowaniem ICD.