Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych o położeniu przegrodowym - doświadczenia własne

Autor:
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
22
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ablacja RF, szlak dodatkowy
Czytaj

Wprowadzenie: Przezskórna ablacja RF jest uznaną metodą leczenia u chorych z zespołem preekscytacji. Lokalizacja szlaku dodatkowego (AP) może wpływać na przebieg zabiegu i jego efekty. Cel pracy: Zbadanie skuteczności oraz ryzyka powikłań ablacji RF dodatkowych szlaków przegrodowych. Materiał i metodyka: Badano grupę 67 pacjentów (pt), w tym 32 mężczyzn, śr. wieku 41,8 roku, u których wykonano ablację pojedynczej AP. Wyodrębniono podgrupy: A - 28 pt z AP o lokalizacji przegrodowej, B -39 pt o lokalizacji AP innej, niż przegrodowa. Analizowano liczbę aplikacji RF, czas skopii rentgenowskiej, skuteczność doraźną i odległą zabiegu, obecność potencjału AP w miejscu skutecznej ablacji i powikłania zabiegu. Czas obserwacji po zabiegu wynosił średnio 27,5 miesiąca (6-48 miesięcy). Wyniki: Skuteczną ablację wykonano u 26 pt w podgrupie A (92,8%) i u 38 pt w podgrupie B(97,4%), p=NS. Liczba aplikacji RF wynosiła w podgrupie A śr. 12,2, w podgrupie B śr. 9,6, p=NS. Nawrót preekscytacji wystąpił u 1 pt w podgrupie A (3,6%) i u 1 pt w podgrupie B (2,6%), p=NS. Czas skopii RTG wynosił w podgrupie A średnio 29,4 min, a w podgrupie B śr. 33,6 min, p=NS. APP rejestrowano w miejscu skutecznej ablacji u 8 pt w podgrupie A (28,6%) oraz u 3 pt w podgrupie B(7,7%)p<0,02. U 3 pt w podgrupie A (10,7%) jako powikłanie ablacji wystąpił całkowity blok przedsionkowo-komorowy. Wnioski: Ablacje RF przegrodowych AP charakteryzują się: 1) wysoką skutecznością doraźną i odległą, 2) istotnym ryzykiem wystąpienia całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego jako powikłania zabiegu, 3) wyższą częstością rejestracji potencjału AP w miejscu skutecznej ablacji w porównaniu z inną lokalizacją.