Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u chorych z cukrzycą i niemym niedokrwieniem

Autor:
Artur Mamcarz, Wojciech Braksator, Andrzej Światowiec, Wojciech Krzyżanowski, Joanna Syska-Sumińska, Marek Kuch, Jerzy Kuch, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
32
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinoniezależna, nieme niedokrwienie, dysfunkcja rozkurczowa
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych z cukrzycą (non insulin-dependent diabetes mellitus - NIDDM) nieme niedokrwienie (silent myocardial ischemia - SMI) występuje szczególnie często. Wiadomo, że epizody niedokrwienia, niezależnie od tego, czy towarzyszy im ból, czy też nie, mogą powodowaa postępujące upośledzenie funkcji rozkurczowej i skurczowej lewej komory (LK). Konsekwencją tego stanu jest rozwój niewydolności serca. Metodą z wyboru dla wykrywania dysfunkcji rozkurczowej jest badanie echokardiograficzne. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń funkcji lewej komory u chorych z NIDDM oraz wpływu epizodów SMI na pogarszanie się badanych parametrów w czasie obserwacji. Materiał i metodyka: Zbadano 67 mężczyzn z NIDDM w średnim wieku 53,7 lat, z cukrzycą trwającą średnio 6 lat, dokonując ukierunkowanej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej (test wysiłkowy, Holter) pod kątem SMI. Echokardiograficznie oceniono frakcję wyrzutową LK (EF%), oraz wskaźniki zaburzonego rozkur-czu (wskaźnik E/A, czas rozkurczu izowolumetrycznego IVRT, czas deceleracji fali E - DT). Grupę kontrolną stanowiło 55 mężczyzn. Badania wykonywano trzykrotnie - wyjściowo, po 1 i 3 latach od włączenia. Wyniki: SMI rozpoznano u 33% mężczyzn z cukrzycą i u 9% grupy kontrolnej. EF% nie różniła się istotnie w grupach (58,3% vs. 58,8%) i nie pogarszała się w ciągu obserwacji. Funkcja rozkurczowa lewej komory była wsposóbistotnyzaburzonauosóbzNIDDM w stosunku do grupy kontrolnej - E/A(0,92 vs. 1,11 -p<0.001), IVRT (104,8 vs. 91,3 - p<0,001). Epizody SMI w sposób istotny pogarszały funkcję rozkurczową komory u chorych z cukrzycą. Iloraz E/A w grupie z SMI wynosił w kolejnych badaniach odpowiednio 0,92, 0,77 i 0,72 (p<0.01). Podobną, choa słabiej wyrażoną, zależność znaleziono w grupie kontrolnej - epizody SMI pogarszały E/A, różnicę zaobserwowano jednak dopiero po 3 latach (1,03 vs. 0,89) (p<0,05). Frakcja wyrzutowa nie różniła się istotnie między grupą z SMI i pacjentami bez epizodów niedokrwiennych. Wnioski: U chorych z cukrzycą występuje istotne upośledzenie funkcji rozkurczowej lewej komory, przy zachowanej funkcji skurczowej. Dysfunkcja rozkurczowa może bya wczesną, przedkliniczną manifestacją kar-diomiopatii cukrzycowej. Epizody niemego niedokrwienia pogarszają funkcję rozkurczową komory. Badanie echokardiograficzne, podobnie jak test wysiłkowy i 24-godzinna rejestracja metodą Holtera powinny bya standardowymi badaniami u chorych z cukrzycą.