Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie wartości ciśnienia tętniczego krwi otrzymanych metodą osłuchową i oscylometryczną w czasie działania obniżonego ciśnienia wokół dolnej połowy ciała

Autor:
Mariusz Żebrowski, Marek Czarkowski, Małgorzata Mikulska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
52
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
osłuchowa metoda pomiaru ciśnienia, oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia, bodziec obniżonego ciśnienia wokół dolnej połowy ciała (LBNP)
Czytaj

Wprowadzenie: Coraz częściej do praktyki klinicznej wprowadzane są aparaty mierzące ciśnienie tętnicze (BP) metodą oscylometryczną (B) na ramieniu. Opracowano wiele zaleceń, mających na celu zminimalizowanie różnic między wartościami uzyskiwanymi za pomocą urządzeń oscylometrycznych, a pomiarami osłucho-wą metodą Korotkowa (A). Jak dotychczas nie wyjaśniono czy zmiany pozycji ciała wpływają istotnie na wynik pomiaru ciśnienia w zależności od zastosowanej metody pomiaru. Wobecnej pracy, zmiany hemodyna-miki naśladujące pionizację ciała wywoływano stosując bodziec obniżonego ciśnienia wokół dolnej połowy ciała (LBNP), który podczas całego badania pozwala na dokonywanie pomiarów BP w pozycji leżącej. Cel pracy: Ocena, czy u zdrowych mężczyzn podczas działania LBNP wartości BP różnią się w zależności od metody pomiaru - osłuchowej (A) i oscylometrycznej (B). Materiał i metodyka: Zbadano 23 zdrowych 19-letnich mężczyzn, którym jednocześnie mierzono BP: na jednym ramieniu - metodą A (manometr rtęciowy Diplomat Presameter - Riester), a na drugim - metodą B (aparat HPM 100 - Temed) w odstępach 2-min., w czasie zmieniających się wartości LBNP (od 0 do-15 i od 0 do -40 mm Hg). Analizowano wielkość różnicy wartości ciśnień między pomiarami uzyskanymi metodami A i B (A) w kolejnych minutach badania. Wyniki: Dla skurczowego BP (SBP) nie wykazano różnic wartości pomiarów, zarówno w warunkach spoczynkowych (LBNP=0 mm Hg) jak i w czasie LBNP. W przypadku rozkurczowego BP (DBP) zaobserwowano natomiast niższe różnice wartości pomiarów w czasie działania bodźca LBNP(A/-15 mm Hg=2,0±5,8 mm Hg, A/-40mm Hg=1,9±5,3 mm Hg) w stosunku do wartości wyjściowych spoczynkowych (A/0 mm Hg=6,7±7,6 mm Hg); odpowiednio p<0,03 i p<0,02. Policzono także względne zmiany wartości SBP i DBP, uzyskanych metodą A lub B, w kolejnych etapach badania, przyjmując za 100% średnią z wartości ciśnień stwierdzonych w warunkach spoczynkowych, czyli w 1 i 3 minucie eksperymentu. Dla SBP spadek względnych wartości był większy w przypadku metody A, natomiast dla DBP spadek względnych wartości był większy w przypadku metody B. Wnioski: U zdrowych mężczyzn wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego mierzone podczas przemieszczania się krwi w układzie żylnym w istotny sposób różnią się w zależności od zastosowanej metody pomiaru. Dalszych badań wymaga ustalenie, czy w procedurach standaryzacyjnych aparatów mierzących ciśnienie tętnicze, nie należy uwzględnić dokładności nowej metody w określaniu ciśnienia tętniczego podczas zmian pozycji ciała.