Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane markery aktywacji immunologicznej u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i z ostrymi zespołami wieńcowymi. Część I. E-selektyna i P-selektyna

Autor:
Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Tadeusz Mandecki, Joanna Janowska, Ewa Jastrzębska-Maj, Andrzej Szulc, Romuald Twardowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
60
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stabilna choroba wieńcowa, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, E-selektyna, P-selektyna
Czytaj

Wprowadzenie: Molekuły adhezyjne przez wpływ na adhezję i migrację komórek mogą odgrywaa rolę w patogenezie różnych postaci klinicznych choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena stężeń w surowicy krwi rozpuszczalnych form E-selektyny (sE-selektyna) i sP-selektyny u chorych z zawałem mięśnia sercowego (MI) i niestabilną chorobą wieńcową (UA) w porównaniu z chorymi ze stabilną jej postacią (SA) i z osobami zdrowymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 190 chorych z chorobą wieńcową: 100 chorych z SA (klasa II/III wg CCS); 57 chorych z UA (klasa IIIB wg Braunwalda) i 33 chorych ze świeżym MI. 20 zdrowych osób stanowiło grupę kontrolną (K). Oznaczenia stężeń selektyn w surowicy krwi przeprowadzono metodą ELISA. Wyniki: ?rednie stężenia sE-selektyny były najwyższe w grupie MI (60,7±6,6 ng/ml) - istotnie wyższe w porównaniu z grupą UA (37,8±3,8; p<0,01) i grupą K (35,1±3,8; p<0,001). Stężenia tej molekuły adhezyjnej w grupie SA wykazywały pośrednie wartości (49,6±2,9 ng/ml), były jednak istotnie wyższe, niż stężenia stwierdzone w grupie UA (p<0,05). ?rednie stężenia sP-selektyny były wyższe u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi - najwyższe stężenia obserwowano w grupie MI (MI 302,9±22,2 ng/ml; odpowiednio: vs. SA: 144,8±7,0; p<0,001; vs. UA: 176,8±13,8, p<0,01; vs. K: 136,4±7,4, p<0,001). Wnioski: Ostre zespoły wieńcowe wiążą się z nasiloną aktywacją molekuł adhezyjnych w surowicy krwi, co może miea istotne znaczenie w ich patogenezie. Aktywacja molekuł adhezyjnych zależy od postaci ostrego zespołu wieńcowego i jest najsilniej wyrażona u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego