Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej u osób starszych

Autor:
Krzysztof Chiżyński
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
84
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
starsi pacjenci, pomostowanie aortalno-wieńcowe, ryzyko operacyjne
Czytaj

Rozwój anestezjologii, techniki krążenia pozaustrojowego i chirurgii tętnic wieńcowych, spowodował, że do leczenia operacyjnego choroby wieńcowej kierowanych jest coraz więcej osób starszych, po 65, 70, 80, a nawet po 90 roku życia (r.ż.). Dane z piśmiennictwa wskazują na coraz lepsze wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u takich chorych. Częściej niż u młodszych operowanych występują u nich: niestabilna choroba wieńcowa, zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej, zwężenie trzech tętnic oraz cukrzyca. ?rednia liczba pomostów wszczepianych u 1 chorego jest większa u starszych, niż u młodszych chorych. W starszej grupie wiekowej obserwowano często zarówno dłuższy czas operacji, jak również dłuższy czas zakleszczenia aorty, choa w niektórych doniesieniach czas krążenia pozaustrojowego, czas zakleszczenia aorty i średnia liczba wykonanych u 1 chorego pomostów wieńcowych nie zależą od wieku operowanych. Pomosto-wanie z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej jest rzadziej wykonywane u osób starszych, niż u młodszych. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o operacji i określenia ryzyka jakie stanowi ona dla konkretnego chorego opracowano następujące skale ryzyka operacyjnego: Parsonneta, The Cleveland Clinic Foundation i Euro-Score. Wiek chorych, jako czynnik ryzyka operacyjnego, uwzględniają wszystkie te skale. Niektórzy autorzy uważają, że u kobiet ryzyko zgonu i powikłań jest większe, niż u mężczyzn, inni twierdzą, że nie ma istotnych różnic w śmiertelności i ilości powikłań u kobiet i u mężczyzn. Skale Parsonneta i EuroScore uwzględniają płeć żeńską jako czynnik ryzyka operacyjnego. Uważa się, że choroby tętnic obwodowych u chorych, u których wykonuje się pomosty aortalno-wieńcowe, stanowią zwiększone ryzyko operacyjne, zwłaszcza ryzyko udaru mózgowego. Choroby naczyń obwodowych lub aorty uwzględniają skale EuroScore i Cleveland. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest (zarówno u młodych, jak i u starszych chorych) czynnikiem ryzyka przedłużonej intubacji (ponad 48 godzin) po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego oraz dłuższego pobytu na oddziale intensywnej opieki. Choroby płuc lub niewydolność oddechową są uwzglednione w skalach EuroScore i Cleveland. Niski wskaźnik masy ciała (BMI) (<24 kg/m2) jest przyczyną zarówno zwiększonej śmiertelności operacyjnej, jak i śmiertelności w obserwacji odległej. Niski BMI jako czynnik ryzyka operacyjnego uwzględnia tylko skala Cleveland. Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ na śmiertelność ogólną i śmiertelność z przyczyn kardiologicznych w obserwacji pięcioletniej, uwzględnionym w skalach Parsonneta i Cleveland, jest cukrzyca leczona insuliną. Jednoczesne z pomostami wieńcowymi wszczepienie sztucznej zastawki lub operacje na aorcie są istotnym czynnikiem ryzyka, uwzględnianym we wszystkich trzech skalach ryzyka operacyjnego. U starszych chorych powikłania neurologiczne istotnie wpływają na śmiertelność. Istotnym czynnikiem ryzyka incydentów mózgowych są również zmiany miażdżycowe w aorcie, a śmiertelność w tej grupie chorych wiążę się ściśle z wystąpieniem incydentów mózgowych i niską frakcją wyrzutową.