Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieme niedokrwienie pogarsza tolerancję wysiłku u chorych z cukrzycą typu 2. Obserwacja wieloletnia

Autor:
Artur Mamcarz, Andrzej Światowiec, Joanna Syska-Sumińska, Wojciech Braksator, Marek Kuch, Jerzy Kuch, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
146
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinoniezależną, nieme niedokrwienie, tolerancja wysiłku
Czytaj

Wprowadzenie: Nieme niedokrwienie (silent myocardial ischemia - SMI) u chorych z cukrzycą insulinonieza-\eżną{non-insulin dependent diabetes mellitus - NIDDM), występuje częściej niż w populacji ogólnej. Przypuszcza się, że epizody SMI mogą pogarszaa funkcję lewej komory, a to z kolei może wpływać na tolerancję wysiłku w tej grupie chorych. Cel pracy: Ocena częstości występowania niemego niedokrwienia u mężczyzn z cukrzycą insulinoniezależną i wpływu SMI na wydolność fizyczną chorych, mierzoną czasem trwania testu i wielkością obciążenia. Materiał i metody: Zbadano 67 mężczyzn z NIDDM w średnim wieku 53,7 lat i 55 mężczyzn grupy kontrolnej w wieku 52,9 lat. W obu grupach, na podstawie wywiadu, wykluczono jawną klinicznie chorobę niedokrwienną serca (ChNS), nie kwalifikowano też chorych ze zmianami niedokrwiennymi w spoczynkowym badaniu EKG. Rozpoznanie SMI stawiano na podstawie typowych zmian w wysiłkowym badaniu EKG (typ I niemego niedokrwienia według Cohna). Badania wykonywano trzykrotnie: wyjściowo, po roku i po trzech latach od pierwszego screeningu. Wyniki: Nieme niedokrwienie rozpoznano u 33% mężczyzn z cukrzycą i u 9% mężczyzn z grupy kontrolnej (P<0,001). Wiele parametrów testu wysiłkowego u mężczyzn z cukrzycą było istotnie gorszych w porównaniu z grupą kontrolną, m.in. czas trwania testu (476,4 vs. 531,8 s) (p<0,005) i maksymalne tolerowane obciążenie (8,9 vs. 9,9 METS) (p<0,005). Grupę z cukrzycą podzielono na dwie podgrupy w zależności od występowania lub nie występowania epizodów SMI. Czas trwania testu (478,7 s vs. 471,9 s) i wielkość obciążenia (9,04 MET vs. 8,86 MET) nie różniły się tu istotnie w pierwszym badaniu. Po upływie roku i trzech lat u chorych z epizodami SMI pogorszył się czas trwania testu (471,9 s vs. 427,3 s vs. 402,7 s)(P<0,001) i wielkość obciążenia (8,86 MET vs. 8,30 METvs. 7,94 MET) (P<0,001). Wnioski: U chorych z cukrzycą nieme niedokrwienie występuje istotnie częściej niż w grupie kontrolnej. U chorych z cukrzycą i niemym niedokrwieniem dochodzi do istotnego pogorszenia wydolności fizycznej w obserwacji trzyletniej. Test wysiłkowy powinien bya stosowany standardowo jako metoda wykrywania niemego niedokrwienia, a jego rozpoznanie powinno bya wskazaniem do terapii przeciwniedokrwiennej.