Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość prognostyczna nieprawidłowych zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym dla ryzyka zgonu w populacji generalnej

Autor:
Aleksandra Pytlak, Walerian Piotrowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
155
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ryzyko zgonu, zmiany w elektrokardiogramie, populacja generalna
Czytaj

Wprowadzenie: Od czasu wprowadzenia kodu Minnesota wykonano wiele badań oceniających ryzyko epizodów wieńcowych zakończonych i niezakończonych zgonem w zależności od wyjściowych zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym. Cel pracy: Ocena wartości prognostycznej nieprawidłowych zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym dla ryzyka zgonu ogółem, zgonu z powodu chorób układu krążenia (ChUK) oraz choroby niedokrwiennej serca (I HD). Ponadto ocena, czy istnieje różnica w ryzyku zgonu w zależności od lokalizacji zmian niedokrwiennych. Materiał i metody: Trzy niezależne próby losowe mężczyzn i kobiet (5618 osób), w wieku 35-64 lata, poddane badaniu przekrojowemu w latach 1983, 1988 i 1993, obserwowano rejestrując zgony do 1998 r. Elek-trokardiogramy (EKG) zbadanych osób zakodowano wg kodu Minnesota i przeanalizowano związek niektórych nieprawidłowych zmian [załamek Q, patologiczny załamekT, obniżenie odcinka ST, arytmia, bloki pęczka Hisa (łącznie) - BBB, blok lewej odnogi pęczka Hisa - LBBB, blok przedsionkowo-komorowy - blok p-k] ze zgonem niezależnie od przyczyny, zgonem z powodu ChUK oraz z powodu IHD. Analizy statystyczne wykonano stosując model hazardów proporcjonalnych Cox'a. Wyniki: Spośród 5618 - 764 zmarły, 334 zgony były spowodowane ChUK, a 125 - IHD. Prawie wszystkie analizowane nieprawidłowe zmiany w EKG były istotnie związane ze zgonem, z wyjątkiem BBB i bloku p-k. U mężczyzn wyższe ryzyko zgonu ogółem, zgonu „ChUK" i zgonu „IHD" obserwowano przy obecności patologicznego załamka Q oraz T, obniżenia odcinka ST, LBBB i arytmii. U kobiet ryzyko zgonu ogółem oraz „ChUK" rosło istotnie przy obecności w EKG patologicznego załamka T, obniżenia odcinka ST, arytmii oraz LBBB. Ryzyko zgonu „IHD" istotnie modyfikowała tylko obecność LBBB. W populacji mężczyzn najwyższe ryzyko zgonu „IHD" związane było z obecnością zmian niedokrwiennych na ścianie dolnej (w przypadku kobiet nie udało się uzyskaa istotnej zależności). Wnioski: Nieprawidłowe zmiany w elektrokardiogramie spoczynkowym były istotnie związane z umieralnością ogólną i spowodowaną chorobami układu krążenia u obu płci oraz umieralnością z powodu choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn. U kobiet jedynie blok lewej odnogi pęczka Hisa wpływał na wzrost ryzyka zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Najwyższe ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn związane było z obecnością zmian niedokrwiennych na ścianie dolnej (w przypadku kobiet nie udało się uzyskać istotnego związku).