Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychosomatyczne wyznaczniki jakości życia u osób z chorobą niedokrwienną serca poddanych krótko- i długoterminowej rehabilitacji

Autor:
Iwona Korzeniowska-Kubacka, Monika Kowalska, Jan Tylka, Ryszard Piotrowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
161
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jakość życia, krótko- i długoterminowa rehabilitacja
Czytaj

Wprowadzenie: Jakość życia jest pojęciem szerokim, obejmującym m.in. zdrowie fizyczne, stan psychiczny, poziom niezależności, powiązania społeczne i relacje jednostki z otoczeniem. Do obiektywnych wskaźników jakości życia należą m.in.: śmiertelność, nawroty choroby, zdolność do pracy zawodowej, tolerancja wysiłku fizycznego i wyniki badań laboratoryjnych. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest procesem mającym wpływ zarówno na subiektywne jak i obiektywne wyznaczniki jakości życia. Cel pracy: Wpływ krótko- i długoterminowej rehabilitacji na jakość życia mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w oparciu o kryteria wydolności fizycznej, nawroty choroby, nasilenie zaburzeń psychosomatycznych oraz podjęcie pracy zawodowej. Materiał i metody: Do badań włączono 70 mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w wieku 55±5 lat po przebytym zawale serca i(lub) operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej objętych programem rehabilitacji ambulatoryjnej w czasie 6 tygodni od zabiegu czy zawału. Badanych podzielono na 2 grupy A i B. Grupę A stanowiło 35 osób poddanych rehabilitacji w sposób ciągły, bezterminowy (średnio 5 lat). Grupę B stanowiło 35 osób, u których rehabilitację zakończono po 6 miesiącach od przebytego zawału czy zabiegu. Wszyscy pacjenci mieli wykonaną próbę wysiłkową ograniczoną objawami i lipidogram po zakończeniu I etapu rehabilitacji i po 5 latach oraz badanie psychologiczne według Kwestionariusza Zaburzeń Psychosomatycznych J. Tylki po 5 latach obserwacji. Wyniki: Pacjenci z obu grup po I cyklu treningów prezentowali zbliżone wartości wydolności fizycznej. Pacjenci z grupy A po 5 latach prezentowali lepszą wydolność fizyczną. ?redni czas trwania próby wysiłkowej w grupie A był dłuższy 665 s vs. 526,7 s, p<0,01 i wykonana praca była większa 54 000 J vs. 41 724J, p<0,01. U pacjentów z grupy A stwierdzono istotnie niższą spoczynkową czynność serca 74,3 vs. 79,9 uderzeń na minutę, p<0,02 oraz istotnie wyższy poziom cholesterolu HDL, brak nawrotów choroby oraz większą częstość powrotu do pracy zawodowej 77,1% vs. 65,7%. Osoby poddane długoterminowej rehabilitacji prezentowały mniejsze nasilenie dolegliwości psychosomatycznych. Z wyróżnionych w badaniach psychologicznych 15 objawów psychosomatycznych odnotowano statystycznie istotne różnice dotyczące 3 objawów, tj. łatwe męczenie się, szum w głowie i wrażliwość na bodźce. Wnioski: Długoterminowy trening fizyczny wpływa korzystnie na jakość życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i jest korzystną formą poprawy wydolności fizycznej i funkcjonowania psychicznego osób z chorobą niedokrwienną serca.