Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena związku choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego wśród 310 tysięcy uczestników akcji profilaktycznej "Mierz ciśnienie raz w roku"

Autor:
Radosław Szczęch, Krzysztof Narkiewicz, Leszek Bieniaszewski, Anna Kosmol, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
168
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącą chorobą wieńcową - CAD (coronary artery disease) są obarczeni bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wynika stąd potrzeba poznania częstości występowania jak i wzajemnych relacji nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej w Polsce. Cel pracy: Określenie świadomości, częstości występowania i kontroli nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów z chorobą wieńcową w Polsce. Materiał i metody: Analizowano 310 579 osób (176 908 kobiet i 133 671 mężczyzn); średni wiek wynosił 46±17 lat, średni BMI 25,3±4,4 kg/m2. Za nadciśnienie tętnicze przyjęto stwierdzenie wartości ciśnienia skurczowego >=140 mmHg i(lub) ciśnienia rozkurczowego >=90 mmHg bądź też przyjmowanie leków hipotensyj-nych. Chorobę wieńcową rozpoznawano w przypadku stwierdzonej przez lekarza dusznicy bolesnej, przebytego zawału mięśnia sercowego, przebytej operacji pomostowania naczyń wieńcowych lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Iloraz szans obliczano jako częstość występowania choroby wieńcowej wśród osób z nadciśnieniem tętniczym w stosunku do częstości w grupie osób nieobciążonych nadciśnieniem. Wyniki: Wartości ciśnienia tętniczego >=140/90 lub leczenie nadciśnienia stwierdzono u 45,9% badanych. Częstość występowania choroby wieńcowej w badanej grupie wynosiła 17,1 %. Iloraz szans wystąpienia choroby wieńcowej dla kobiet z nadciśnieniem tętniczym wynosił 3,71 (3,62-3,80). Po uwzględnieniu wpływu wieku iloraz szans zmniejszył się do 1,58 (1,53-1,62). Skuteczność leczenia nadciśnienia w grupie kobiet z CAD (28,2%) była mniejsza niż w grupie bez CAD (29,2%) - P=0,02. 42,3% mężczyzn z chorobą wieńcową leczyło się nieskutecznie, a tylko 14,9% spośród wszystkich mężczyzn z CAD wiedziało o nadciśnieniu i leczyło je w sposób skuteczny. Wnioski: Wśród pacjentów z chorobą wieńcową i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano niezadowalającą świadomość nadciśnienia tętniczego, jego złą kontrolę i niewielką skuteczność leczenia. Niezbędne zatem jest podjęcie szybkich działań umożliwiających dotarcie z zaleceniami profilaktycznymi i odpowiednią farmakoterapią do tej obciążonej szczególnym ryzykiem grupy pacjentów.