Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Autor:
Sławomir Dobrzycki, Andrzej Baniukiewicz, Włodzimierz J. Musiał, Janusz Korecki, Dorota Skrodzka, Przemysław Prokopczuk, Anna Zaremba-Woroniecka, Jerzy Żuk, Wiktor Łaszewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
175
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, choroba niedokrwienna serca, 24-godzinne monitorowanie pH w przełyku i EKG
Czytaj

Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku (GERD - gastroesophageal reflux disease) może bya przyczyną dławicopodobnych bólów w klatce piersiowej i wymaga różnicowania z chorobą wieńcową. Diagnostyka różnicowa w tych przypadkach nie jest prosta. Dodatkowym utrudnieniem jest możliwość wzajemnego oddziaływania obu jednostek na siebie. Cel pracy: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z refluksem żołądkowo-przełyko-wym za pomocą równoczesnego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku u pacjentów z chorobą wieńcową. Materiał i metody: U 50 pacjentów (42 M/8 K), w wieku 37-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie według CCS (Canadian Cardiovascular Society), przeprowadzono jedno-czasowe, 24-godzinne monitorowanie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej, trwające >1 min. W badaniu pH-me-trycznym przełyku refluks patologiczny (PR) definiowano jako spadek pH<4 trwający powyżej 5 min. GERD rozpoznawano w przypadku obniżenia pH<4 i czasie trwania >5% okresu monitorowania (FT - fractional ti-me). Analizy pH dokonano programem Polygram. Za zależne od refluksu uznano znamienne obniżenia ST w przedziale czasowym do 10 min od początku epizodu refluksu. Wyniki: W trakcie 24-godzinnej pH-metrii zarejestrowano 224 RP, które wystąpiły u 42 (84%) pacjentów. U 23 (46%) badanych stwierdzono FT>5% (gr. 2 - pacjenci z chorobą refluksowa przełyku - GERD(+). W monitorowaniu EKG zarejestrowano 218 epizodów obniżenia odcinka ST u 42 (84%) pacjentów. Spośród 218 epizodów, 45 (20,6%) było zależnych czasowo od refluksu patologicznego. Porównanie ilości epizodów obniżenia odcinka ST i całkowitego czasu ich trwania (TIB - total ischaemic burden) w grupie 1 (GERD(-)) i 2 (GERD(+)) wykazało znamiennie statystycznie większą liczbę epizodów niedokrwiennych i znamiennie dłuższy całkowity czas ich trwania w grupie 2 (GERD(+)). Wnioski: 1. Choroba refluksowa przełyku jest zjawiskiem częstym u chorych z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową. 2. Refluks żołądkowo-przełykowy może nasilaa niedokrwienie mięśnia sercowego u chorych ze zmianami miażdżycowymi tętnic wieńcowych (linked angina).