Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźniki funkcji rozkurczowej lewej komory serca mogą podnieść wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej w wykrywaniu choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
183
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiograficzna próba dobutaminowa, funkcja rozkurczowa lewej komory serca, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Wprowadzenie: Powszechnie znanym faktem jest, że niedokrwienie mięśnia serca powoduje u ludzi upośledzenie funkcji rozkurczowej lewej komory wcześniej niż zaburzenia jej funkcji skurczowej. W związku z tym wydaje się, że analiza wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory może zwiększyć wartość diagnostyczną echokardiograficznej próby dobutaminowej - DSE (dobutamine stress echocardiography) w wykrywaniu choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.). Cel pracy: Ocena przydatności dopplerowskich wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory serca mierzonych wcześnie wtrakcie DSE w wykrywaniu ch.n.s. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 65 chorych w wieku 57,3±12,9 lat z podejrzeniem ch.n.s., u których przeprowadzono w celach diagnostycznych DSE z wykorzystaniem niskich i wysokich dawek do-butaminy oraz badanie koronarograficzne. W czasie DSE oprócz oceny kurczliwości regionalnej lewej komory, oznaczano wyjściowo oraz przy częstości pracy serca 90/min następujące wskaźniki dopplerowskie: maksymalną prędkość napływu mitralnego wczesnorozkurczowego (E) i późnorozkurczowego (A), czas dece-leracji napływu wczesnorozkurczowego (DT), czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT), całkowity skurczo-wo-rozkurczowy wskaźnik czynnościowy lewej komory (TEI). Stopień skrócenia IVRT przy częstości pracy serca 90/min liczono na podstawie wzoru: AIVRTgo=(IVRT wyjściowe - IVRT przy HR 90/min)/IVRT wyjściowe. Wyniki: Koronarografia wykazała istotne zwężenia tętnic wieńcowych u 47 chorych (72,3%). Jedynymi wskaźnikami dopplerowskimi różnicującymi grupy chorych z i bez potwierdzonej w koronarografii CAD były IVRT przy częstości pracy serca 90/min oraz AIVRTgo. Wartość AIVRTg0=0,3 była najlepszym punktem odcięcia różnicującym chorych z i bez istotnych zwężeń tętnic wieńcowych i pozwalała na wykrywanie ch.n.s. z czułością, swoistością i dokładnością 83%, podczas gdy analiza zaburzeń kurczliwości odcinkowej lewej komory przy dużych dawkach dobutaminy - z czułością 85%, swoistością 78% i dokładnością 83%. DSE i Al-VRT90 przyniosły zgodny wynik (tj. obie były dodatnie lub ujemne) w 53 przypadkach (81,5%). Zgodność DSE i AIVRTgo w wykrywaniu ch.n.s. zwiększyła czułość testu do 90%, swoistość do 92% i dokładność do 91 %. Wnioski: 1. Brak dostatecznego skrócenia IVRT we wczesnym stadium DSE jest czułym wskaźnikiem obecności ch.n.s. 2. Wartość AIVRTg0=<0,3 pozwala prognozowaa obecność ch.n.s. z czułością, swoistością i dokładnością porównywalną do zaburzeń kurczliwości odcinkowej mięśnia serca i może podnieść wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej w wykrywaniu tej choroby.