Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność antyoksydacyjna osocza u osób leczonych fluwastatyną i fenofibratem

Autor:
Jan Kowalski, Jarosław Olejniczak, Grzegorz Bartosz, Lucjan Pawlicki, Jolanta Gburek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
189
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stabilna dusznica bolesna, aktywność antyoksydacyjna osocza, fluwastatyna, fenofibrat
Czytaj

Wprowadzenie: Oksydatywna modyfikacja lipoprotein odgrywa istotną rolę we wczesnych stadiach miażdżycy. Uważa się więc, iż optymalnie działający lek hipolipemiczny winien nie tylko obniżać stężenie aterogennych lipoprotein, ale także chronia je przed działaniem wolnych rodników. Cel pracy: Ocena aktywności antyoksydacyjnej osocza u osób leczonych fenofibratem lub fluwastatyną. Materiał i metody: Badaniem objęto 35 chorych (13 mężczyzn i 22 kobiet) w wieku 40-77 (średnio 57,1 lat), ze stabilną dusznicą bolesną i towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną, których podzielono na dwie grupy: I - 20 chorych leczonych fluwastatyną (Lescol) w dawce 40 mg/dobę, II-15 chorych leczonych fenofibratem (Lipanthyl 200 M) w dawce 200 mg/dobę. Grupa odniesienia Iiczyła11 osób w wieku 21-54 lat, klinicznie zdrowych. Przed i po 30 dniach terapii oznaczano aktywność antyoksydacyjna osocza metodą spek-trofotometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego Cary 1 firmy Varian. Każdy wynik stanowił średnią z trzech pomiarów. Wyniki: U chorych ze stabilną dusznicą bolesną i towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną aktywność antyoksydacyjna osocza była istotnie niższa (p<0,05) w porównaniu z grupą osób zdrowych. Po 30 dniach leczenia fluwastatyną stwierdzono istotny wzrost (p<0,05) aktywności antyoksydacyjnej osocza w porównaniu z badaniem wyjściowym (332,7±80,2 vs. 349±82,7 umol równoważnikówTroloxu/Losocza. Po 30 dniach leczenia fenofibratem stwierdzono natomiast istotny spadek aktywności antyoksydacyjnej osocza w porównaniu z badaniem wyjściowym (330,9±70,7 vs. 261,8±77,8 umol równoważników Troloxu/L osocza). Wnioski: Wzrost aktywności antyoksydacyjnej osocza u osób leczonych fluwastatyną wskazuje na dodatkowy pozalipidowy mechanizm działania tego leku.