Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ wieku, płci oraz modyfikacji protokołów leczniczych na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak, Jacek Kaliszewski, Anna Kitszel
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
47
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci, wzrastanie, indeks masy ciała, chemioterapia, radioterapia
Czytaj

Celem pracy było longitudinalna ocena rozwoju fizycznego dzieci leczonych w przeszłości z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)Analizę przeprowadzono w grupie 76 pacjentów (51 dziewczynek), z których 63 zachorowało przed pokwitaniem.Terapię prowadzono zgodnie z protokołami BFM. 27 pacjentów otrzymało profilaktycznie napromienianieoun dawką 12 Gy, u 63 zastosowano metotreksat w dawce 5 g/m2, a u 13 –1 g/m2. Oceniono wzrost i indeks masy ciała w odniesieniu do wartości średnich wiekowych (SDS) w momencie zachorowania (H1 SDS, BMI1 SDS), po zakończeniu leczenia (H2 SDS, BMI2 SDS) i po upływie 1,7±3,13 roku od zakończenia terapii (H3 SDS, BMI3 SDS).

Wyniki: 1. W całej grupie po zakończeniu leczenia wartości BMI2 SDS wzrosły w porównaniu do BMI1 SDS (p=0,0000001), a następnie BMI3 SDS nieznacznie ulegały obniżeniu, aczkolwiek były wyższe niż w momenciezachorowania. 2. U chłopców stwierdzono przyrost BMI SDS bezpośrednio po leczeniu (p=0,00006),a następnie obniżenie (p=0,04) – tak że między BMI1 SDS a BMI3 SDS nie było różnic. 3. U dziewcząt wzrostBMI2 SDS w porównaniu do BMI1 SDS (p=0,007) utrzymywał się po zakończeniu leczenia (p=0,05 międzyBMI1 SDS a BMI3 SDS). 4. Wzrost, a następnie obniżenie wartości BMI SDS obserwowano wśród dzieci, które zachorowały przed okresem pokwitania. Zachorowanie w okresie pokwitania powodowało natomiast przejściowy wzrost BMI SDS (p=0,03), zaś BMI3 SDS po upływie czasu nie różniło się od BMI1 SDS. 5. Zwiększenie BMI2 SDS po zakończeniu leczenia stwierdzono u dzieci leczonych tylko cytostatykami.W grupie, w której zastosowano również radioterapię oun nastąpił przyrost BMI2 SDS (p=0,02), a następnie obniżenie BMI3 SDS (p=0,007); nie było różnic między BMI1 SDS a BMI3 SDS. 6. W grupie leczonej metotreksatem w dawce 5 g/m2 zaobserwowano przyrost BMI2 SDS i BMI3 SDS w porównaniu do BMI1SDS (odpowiednio p=0,00001 i p=0,0004). W grupie leczonej metotreksatem 1 g/m2 stwierdzono niższe wartości BMI3 SDS w porównaniu do BMI2 SDS (p=0,01) oraz BMI SDS (p=0,006). 7. Nie zaobserwowanoistotnych zmian w tempie przyrostu długości ciała zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu.

Wnioski: 1. Leczenie przeciwnowotworowe ALL przyczynia się do przyrostu masy ciała, które utrzymuje się po zakończeniu terapii, zwłaszcza u dziewcząt. 2. Tempo wzrastania, w tym po zastosowaniu napromieniania oun dawką 12 Gy, nie ulega istotnym zaburzeniom.