Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niskie stężenie cholesterolu w surowicy krwi u hospitalizowanych dzieci

Autor:
Piotr Socha, Grzegorz Oracz, Krzysztof Cieślik, Paulina Kremky, Małgorzata Rogaszewska, Ewa Pronicka, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2-3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
164
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
hipocholesterolemia, niedożywienie, zespół Smitha-Lemliego-Opitza
Czytaj

Hipercholesterolemia jest ważnym problemem zdrowotnym u dorosłych i dzieci, jednak istotne znaczenie kliniczne może mieć również obniżone stężenie cholesterolu. Celem pracy była ocena potencjalnych przyczyn obniżenia stężenia cholesterolu u hospitalizowanych dzieci. Badaniami objęto 34 dzieci w wieku od miesiąca do 11 lat (średnia wieku: 1,8 roku) spośród 200 wybranych losowo pacjentów. Oceniane były: diagnoza, metody żywienia, stan odżywienia, poziom cholesterolu w surowicy krwi oraz inne parametry biochemiczne. Podczas badania kontrolnego analizowano zmiany tych parametrów. Hipocholesterolemię stwierdzono u wszystkich badanych dzieci. Spośród nich podczas badania wyjściowego znaczną hipocholesterolemię stwierdzono u 19 zaś umiarkowaną - u 15. Jednocześnie u 17 dzieci rozpoznano głęboki niedobór masy ciała, u 8 - umiarkowany i u 5 - prawidłową masę ciała. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic wystandaryzowanych stężeń cholesterolu względem wieku między grupami dzieci z głębokim niedoborem masy ciała i niedoborem umiarkowanym lub prawidłową masą ciała. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji był zespół krótkiego jelita (8), zespół Smitha-Lemliego-Opitza (5), choroby wątroby (5), choroby metaboliczne (5) i inne. U siedmiu pacjentów stosowano żywienie pozajelitowe, u czterech dietę bo-gatocholesterolową, u czterech innych diety specjalne. W trakcie obserwacji poziomy cholesterolu ulegały podwyższeniu, jednak wystandaryzowane wartości stężeń cholesterolu w odniesieniu do wieku nie poprawiły się istotnie. Wydaje się, że wśród dzieci hospitalizowanych hipocholesterolemia najczęściej towarzyszy upośledzeniu stanu odżywienia w przebiegu chorób przewlekłych. Należy również zwrócić uwagę na zaburzenia syntezy cholesterolu uwarunkowane zespołem genetycznym Smitha-Lemliego-Opitza.