Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Autor:
Danuta Celińska-Cedro, Mikołaj Teisseyre, Marek Woynarowski, Piotr Socha, Józef Ryżko, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
12
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
żylaki przełyku, nadciśnienie wrotne, endoskopia, opaskowanie, profilaktyka, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie chirurgiczne dzieci z nadciśnieniem wrotnym bywa często trudne z powodu małego kalibru naczyń krwionośnych lub ich braku wskutek zakrzepicy żyły wrotnej a czasem także śluzówkowej i krezkowej górnej. Dlatego też terapia endoskopowa, której celem jest doprowadzenie do eradykacji żylaków i ustąpienie krwawień, jest szczególnie atrakcyjnym sposobem postępowania w tej grupie wiekowej. Cel pracy: Prospektywna, długofalowa ocena skuteczności endoskopowego opaskowania żylaków przełyku (e.o.ż.p.) w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci z nadciśnieniem wrotnym. Materiał i metodyka: Badania wykonano u 83 dzieci (44 blok wewnątrzwątrobowy, 39 przedwątrobowy) w wieku od 2 do 17 lat, średnia wieku 9,6±4,5 lat. Kryteriami włączenia do grupy badanej było: 1) krwotok z żylaków przełyku w wywiadzie, 2) obecność żylaków przełyku co najmniej II stopnia. Z badań wyłączono dzieci z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia i w wieku poniżej 2 lat. Stosowano „Multi-Band Ligator" zakładając od 2 do 6 opasek w trakcie jednego zabiegu, w zależności od liczby i wielkości żylaków. Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym. Łącznie wykonano 191 zabiegów, od 1 do 9 u każdego dziecka. Badania kontrolne wykonywano co 3 miesiące, powtarzając zabiegi w miarę potrzeby, do uzyskania całkowitego ustąpienia (eradykacji) żylaków. Wyniki badań porównano stosując testy Mann-Whitney'a lub x2 przy zastosowaniu pakietu Statistica. Wartości p<0,05 przyjmowano jako statystycznie istotne. Wyniki: U 8 chorych wykonano przeszczep wątroby przed zakończeniem leczenia. Wśród pozostałych 75 dzieci, eradykację żylaków uzyskano u 70 (93%, 84% włączonych do badań), po wykonaniu ok. dwóch zabiegów u każdego dziecka. Dwoje dzieci jest nadal leczonych, troje skierowano do leczenia chirurgicznego z powodu braku poprawy. U wszystkich chorych stwierdzono radykalne zmniejszenie się częstości krwawień w porównaniu z okresem przed leczeniem (0,7>0,09/miesiąc obserwacji). ?redni czas obserwacji dzieci z blokiem wewnątrzwątrobowym bez nawrotu żylaków wynosi 17,5 miesiąca, a dzieci z blokiem przedwątrobowym - 27 miesięcy. Po zakończeniu leczenia nawrót żylaków wystąpił u 18 (25%) dzieci, w pięciu przypadkach z nawrotem krwawienia. Żaden zabieg nie był bezpośrednio powikłany krwotokiem. U dwojga dzieci obserwowano krwawienia z owrzodzeń przełyku w kilka dni po zabiegach. Żadne dziecko nie wymagało leczenia operacyjnego z powodu powikłań leczenia. Nie obserwowano zwężeń przełyku ani zgonów związanych z leczeniem. Wnioski: Wykazano dużą i długotrwałą skuteczność e.o.ż.p. u dzieci w zapobieganiu nawrotom krwawień z żylaków przełyku, niezależnie od etiologii nadciśnienia wrotnego.