Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w określaniu stopnia zaawansowania nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Autor:
Barbara Kamińska, Piotr Landowski, Adam Szarszewski, Maria Korzon, Maria Wyszomirska, Mariola Rutkowska, Joanna Sawicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
16
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, badanie ultrasonograficzne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) są schorzeniem przewlekłym, charakteryzującym się zmiennym nasileniem i przebiegiem klinicznym. Do tej grypy chorób zalicza się przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) i chorobę Leśniowskiego-Crohna(ch. L.-C.). Dobór odpowiedniego sposobu leczenia i jego modyfikacja zależą od stopnia zaawansowania klinicznego choroby. W tym celu poszukuje się łatwo dostępnych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Jedną z nich jest badanie ultrasono-graficzne jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem jelita grubego i zmian okołojelitowych. Cel pracy: Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w określaniu stopnia zaawansowania klinicznego i monitorowaniu leczenia n.z.j. u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 52 dzieci hospitalizowanych w latach 2000-2002 w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku. W grupie tej było 24 chłopców i 28 dziewcząt w wieku od 3 do 18 lat, mediana wieku 10,8 lat. Rozpoznanie ostateczne postawiono na podstawie wyniku badania histologicznego bioptatów jelita pobranych w czasie kolonoskopii. Oceny aktywności procesu zapalnego dokonywano w oparciu o skalę Truelova-Wittsa w modyfikacji Ryżki i Woynarowskiego dla w.z.j.g. i PCDAI w modyfikacji Ryżki i Woynarowskiego dla ch. L.-C. U wszystkich dzieci wykonano badanie ultrasonograficzne przed włączeniem leczenia i zależnie od wskazań klinicznych powtarzano je w trakcie terapii. Wyniki: W badanej grupie rozpoznano 15 przypadków ch. L.-C. (7 chłopców i 8 dziewcząt) i 37 przypadków w.z.j.g. (17 chłopców i 20 dziewcząt) głównie o lekkim i średnim stopniu zaawansowania klinicznego. Nie stwierdzono statystycznej zależności pomiędzy stopniem nasilenia zmian zapalnych jelita a obrazem ultra-sonograficznym. Wnioski: W przypadku ch. L.-C. o co najmniej średnim stopniu aktywności badanie USG wykazuje wysoką przydatność w lokalizacji zmienionego odcinka i ocenie nasilenia zmian zapalnych, natomiast we w.z.j.g. badanie to wydaje się bya pomocne do oceny rozległości zmian zapalnych. W łagodnych postaciach n.z.j. badanie ultrasonograficzne aż w prawie połowie przypadków nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Wynik badania ultrasonograficznego zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie oraz od wysokiej czułości ultrasonografu.