Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba refluksowa u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy ze współistniejącym (lub bez) zakażeniem Helicobacter pylori

Autor:
Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Bała, Izabela Zielińska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
20
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba refluksowa przełyku (GERD), zakażenie Helicobacter pylori
Czytaj

Wprowadzenie: Doniesienia na temat roli Helicobacterpylori (H. pylori) na rozwój i przebieg choroby reflukso-wej przełyku - GERD (gastroesophageal reflux disease) są sprzeczne. Podkreśla się rolę H. pylori zarówno jako czynnika agresywnego, jak i obronnego w chorobie refluksowej. Cel pracy: Ocena częstości występowania GERD u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy i z zakażeniem H. pylori. Materiał i metodyka: Do badań zakwalifikowano 80 dzieci: I grupa - 40 dzieci w wieku 9-18 lat z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz zakażeniem H. pylori; II grupa - 40 dzieci w wieku 6-17 lat, u których występował stan zapalny żołądka i dwunastnicy bez zakażenia H. pylori. Dzieci te ze względu na objawy lub obraz endoskopowy sugerujące GERD kwalifikowano do całodobowej pH-metrii. Badania en-doskopowe wykonywano dziecięcymi endoskopami XP-20 i GIF-140 firmy Olympus, pH-metrię - sondami 1-kanałowymi i rejestratorem MK-III firmy Synectic Medical. Zmiany zapalne kwalifikowano według systemu Sydney. Obecność H. pylori potwierdzano testem ureazowym i w preparacie histopatologicznym. GERD rozpoznawano zgodnie z kryteriami ESPGHAN. Dane dotyczące częstości występowania GERD w obu grupach poddano obliczeniom statystycznym. Zastosowano test porównania dwóch częstości dla małych prób. Wyniki: W grupie I wśród dzieci z H. pylori (+) badanie pH-metryczne potwierdziło występowanie GERD u 21 dzieci (53%). Dodatkowo u 13 dzieci z GERD stwierdzono objawy zapalenia przełyku. W grupie II u dzieci z H. pylori (-) badanie pH-metryczne potwierdziło istnienie GERD u 30 (75%). U 19 z nich stwierdzono en-doskopowe objawy zapalenia przełyku. Różnice w częstości występowania GERD w obu grupach są istotne statystycznie (p<0,05) Wnioski 1. Występowanie choroby refluksowej może zależeć od współwystępowania zakażenia H. pylori. 2. Zakażenie H. pylori zwiększa częstość występowania GERD. 3. Narażenie śluzówki przełyku na działanie kwasu solnego jest większe u dzieci bez zakażenia H. pylori.