Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z dyspepsją czynnościową

Autor:
Mirosława Uścinowicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
160
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dyspepsja czynnościowa, motoryka, manometria, elektrogastrografia
Czytaj

Wprowadzenie: Patomechanizm dyspepsji czynnościowej (DC) obejmuje m.in. zaburzenia motoryki żołądka oraz dysfunkcję enteralnego systemu nerwowego. Cel pracy: Ocena objawów klinicznych DC u dzieci oraz analiza przydatności badań czynności motorycznej przewodu pokarmowego w postępowaniu diagnostycznym w tej grupie chorych. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 23 dzieci z rozpoznaniem DC (śr. wiek 11,8 lat), z prawidłowym wynikiem gastroskopii (gr. 1). 17 dzieci (śr. wiek 13,1 lata) z zapaleniem błony śluzowej żołądka zakwalifikowano do gr. 2, 21 dzieci do grupy kontrolnej. W ocenie czynności motorycznej wykonano manometrię przełyku i elektrogastrografię (EGG). Wyniki: Wśród głównych objawów DC występowały bóle brzucha (100% chorych), bóle głowy (78%), nudności (70%), wymioty (56%). W manometrii zaburzenia czynności LES (o cechach hypertensyjnego LES lub przedłużonego czasu relaksacji lubTLESR) stwierdzono u 48% dzieci w gr. 1 i 53%wgr. 2. Ciśnienia LES różniły się w gr. 1 i 2 (p<0,05). Zaburzenia czynności trzonu przełyku rejestrowano w obu grupach (26% wgr. 1; 23%wgr. 2, p>0,05). Zaburzenia rytmu w EGG dotyczyły głównie fazy przedposiłkowej (39% w gr. 1, 53% w gr. 2); po posiłku dominowała normogastria. Wykazano korelację między wystąpieniem wymiotów a wybranymi parametrami manometrii przełyku. Wnioski: Diagnostyka DC u dzieci nie powinna opierać się wyłącznie na objawach dominujących, które są podobne w zapaleniu błony śluzowej żołądka. Manometria przełyku i EGG wskazują na możliwość występowania zaburzeń motoryki w obu schorzeniach. Niektóre objawy dyspeptyczne, tj. wymioty, mogą być związane z zaburzeniami motoryki stwierdzanymi w manometrii przełyku.