Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z różnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Autor:
Grażyna Rowicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
165
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, choroby ośrodkowego układu nerwowego, 24-godzinne monitorowanie pH przełyku
Czytaj

Wprowadzenie: U dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.) często obserwuje się zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Jednym z tego typu zaburzeń jest refluks żołądkowo-przełykowy (r.o.-p.) prowadzący do choroby refluksowej (ch .r.p.). Wczesne rozpoznanie r.o.-p. oraz włączenie odpowiedniego leczenia nie tylko zapobiega ch.r.p. i powikłaniom z nią związanym, ale takoe wpływa na poprawę jakości oycia tej grupy dzieci. Cel pracy: Ocena nasilenia refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z różnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 53 dzieci z chorobami o.u.n. Wśród dzieci tych było 24 z padaczką, w wieku od 2 miesięcy do 8 lat (1 rok 4 miesiące ± 1 rok 8 miesięcy), 11 chłopców i 13 dziewcząt, 20 z mózgowym poraoeniem dziecięcym (MP), od 12 miesięcy do 11 lat (2 lata 7 miesięcy ± 3 lata 2 miesiące), 8 chłopców i 12 dziewcząt oraz 9 z przewlekłymi postępującymi chorobami o.u.n. w wieku od 4 miesięcy do 3 lat 3 miesięcy, (1 rok 5 miesięcy ± 1 rok 2 miesiące), 5 chłopców i 4 dziewcząt. Grupę porównawczą stanowiło 78 dzieci, u których nie stwierdzano chorób o.u.n., w wieku od 2 miesięcy do 11 lat (średnia 2 lata 2 miesiące ± 3 lata 5 miesięcy) 44 chłopców i 34 dziewcząt. Wskazaniami do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego były: bezdechy, nasilone wymioty, niezadowalające przyrosty masy ciała, nawrotowe zakaoenia układu oddechowego. U wszystkich dzieci przeprowadzono 24-godzinne monitorowanie pH przełyku (pH-metria). Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznawano, gdy odsetek czasu, podczas którego pH śródprzełykowe utrzymywało się ponioej 4, wynosił >4%. Analizy statystycznej wyników badań dokonano w oparciu o testy Manna-Whitneyía, c2 i t-Studenta. Wyniki: Badane grupy dzieci nie różniły się w sposób istotny pod względem wieku i płci. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 48,8% dzieci z padaczką, 85% z MP, u wszystkich dzieci z przewlekłymi postępującymi chorobami o.u.n. oraz u 65,4% dzieci z grupy porównawczej. Analiza zapisu pH-metrii wykazała io, indeks refluksu był istotnie większy u dzieci z MP i u dzieci z postępującymi chorobami o.u.n. w odniesieniu do grupy porównawczej, p<0,0008, p<0,005. Całkowita liczba refluksów i liczba refluksów trwających dłużej nio 5 minut była istotnie większa u dzieci z PM, p<0,038, p<0,002. Czas trwania najdłuższego refluksu był istotnie dłuższy u dzieci z MP, padaczką i przewlekłymi chorobami o.u.n. w stosunku do dzieci z grupy porównawczej, p<0,013, p<0,04, p<0,04. Wnioski: Nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z poraoeniem mózgowym oraz u dzieci z przewlekłymi postępującymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego było istotnie większe w porównaniu do grupy dzieci nie obciążonych chorobami o.u.n. w tym samym wieku. Nasilenie refluksu u dzieci z padaczką nie wykazywało istotnych różnic w porównaniu do grupy dzieci nie obciążonych chorobami o.u.n. wtym samym wieku.