Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
210
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks kwaśny, refluks dwunastniczo-żoładkowo-przełykowy, pH-metria, Bilitec 2000, endoskopia
Czytaj

Wprowadzenie: Współczesna diagnostyka choroby refluksowej wymaga uwzględnienia roli treści dwunastniczej, jako składowej refluksowej wywołującej zmiany śluzówkowe przełyku. Cel pracy: Ocena pH-metryczna, bilimetryczna i endoskopowa u dzieci i z klinicznymi objawami refluksu żołądkowo-przełykowego (GER TM gastroesophagealreflux). Materiał i metodyka: Badaniami objęto 32 dzieci z objawami sugerującymi chorobę refluksową - średni wiek 14,34 lat (7-15,85 lat). U wszystkich chorych wykonano monitorowanie obecności refluksu żółciowego systemem Bilitec 2000, pH-metrię oraz badanie endoskopowe z oceną histologiczną. Wyniki: W oparciu o badanie endoskopowe zapalenie przełyku stwierdzono u 10 spośród 32 dzieci (31,25%). Refluks kwaśny rozpoznano u 13 pacjentów (40,63%). Wynik badania bilimetrycznego był dodatni (absorbcja >0,14 przez ponad 1,8% czasu rejestracji) u 24 spośród badanych dzieci (75%). W 8 przypadkach (25%) stwierdzono jednoczesne występowanie obu typów refluksu. U wszystkich dzieci z zapaleniem przełyku potwierdzono patologiczne wsteczne zarzucanie treści żołądkowej i(lub) dwunastniczej: izolowany refluks kwaśny w 3 przypadkach, izolowany DGER (duodenogastroesophagealreflux) również u 3 badanych, natomiast u 4 dzieci zarejestrowano refluks mieszany. Wnioski: 1. U dzieci z objawami choroby refluksowej naleoy prowadzić jednoczasowo badanie pH-metryczne i bili-metryczne w celu identyfikacji chorych z refluksem "żółciowym". 2. Niosza częstość występowania refluksu kwaśnego w porównaniu z DGER mooe być uwarunkowana alkalizacją treści refluksowej przez składową dwunastniczą.