Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci

Autor:
Tomasz Pytrus, Agnieszka Matkowska, Karol Kremens, Barbara Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
215
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
elektrogastrografia, dyspepsja czynnościowa, dzieci
Czytaj

Cel pracy: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z niestrawnością czynnościową za pomocą przezskórnej elektrogastrografii (EGG - electrogastrography). Materiał i metodyka: Badaniem objęto 24 dzieci w wieku od 8 do 18 lat z rozpoznaniem niestrawności czynnościowej (FD - functional dyspepsia). Niestrawność czynnościową rozpoznawano zgodnie z kryteriami rzymskimi. Grupę porównawczą stanowiło 16 dzieci, u których nie obserwowano objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego. W celu wykluczenia choroby wrzodowej u wszystkich dzieci przeprowadzono badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z badaniem w kierunku zakażenia H. pylori. Dzieci z FD podzielono na dwie grupy zależnie od dominujących objawów klinicznych: grupa I - postać wrzodopodobna (ulcer-like) - 8 dzieci, grupa II - postać dysmotoryczna (dysmotility-like) - 16 dzieci. U wszystkich dzieci wykonano badanie EGG rejestrując sygnał przed- i poposiłkowy metodą stacjonarną za pomocą rejestratora Polygraff firmy SYNECTICS. W grupie badanej oceniano ponadto czynność wydzielniczą żołądka (BAO/MAO) oraz przeprowadzono badanie psychologiczne. Wyniki: Na podstawie badania EGG stwierdzono częstsze (79,1% dzieci) występowanie przed- i(lub) poposiłkowej dysrytmii (odsetek normogastrii <70%) u dzieci z FD, w porównaniu z grupą kontrolną (31,2% dzieci) (p<0,05). W grupie dzieci z FD najczęściej obserwowanym zaburzeniem w zapisie EGG było występowanie przed- i(lub) poposiłkowej bradygastrii (p<0,05). U dzieci z dysmotoryczna postacią FD w okresie przedposiłkowym częściej nio w grupie z postacią wrzodopodobna stwierdzano nieprawidłowy zapis EGG (odpowiednio 87,5% i 62,5% dzieci, p<0,05). Analizując poszczególne parametry nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zapisie EGG pomiędzy badanymi grupami dzieci z FD. Badanie czynności wydzielniczej żołądka wykazało wysokie wartości wydzielania żołądkowego (BAO i MAO) u dzieci z wrzodopodobna postacią w porównaniu z grupą dzieci z FD, w której dominowały zaburzenia motoryki. U ponad 70% dzieci z FD wykazano różnego typu zaburzenia emocjonalne w postaci neurotyczności, podwyoszonego wskaźnika lęku, frustracji. Zaburzenia te znacznie częściej rozpoznawano u dzieci z FD, u których dominowały zaburzenia motoryki (81 %), w porównaniu z grupą dzieci z rozpoznaniem wrzodopodobnej postaci FD (38%). Wnioski: W badanej grupie dzieci z niestrawnością czynnościową nieprawidłowy zapis EGG stwierdzono u 79,1% dzieci, najczęściej obserwowaną nieprawidłowością było występowanie przed- i(lub) poposiłkowej bradygastrii.