Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z przewlekłymi zaparciami czynnościowymi

Autor:
Stanisław Pieczarkowski, Anna Jarząb, Krzysztof Fyderek, Małgorzata Sładek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
224
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
elektrogastrografia, zaparcia
Czytaj

Cel pracy: Analiza czynności mioelektrycznej żołądka na podstawie zapisów przezskórnych u dzieci z zaparciami. Materiał i metodyka: Do badania włączono 58 dzieci (39 chłopców i 19 dziewczynek) w wieku 4-17 lat (śr. 9,3). U wszystkich dzieci wykonano test Hintona. Na podstawie wyników testu dzieci podzielono na trzy grupy: - grupa 1-15 dzieci, u których stwierdzono czas pasażu jelitowego <72 h, - grupa II - 21 dzieci z czasem pasażu jelitowego >72 h i >50% znaczników zgromadzonych w odcinku prostniczo-esiczym (RS), - grupa III - 22 dzieci z czasem pasażu jelitowego >72 h, ale bez dominującego zwolnienia pasażu w odcinku RS (<50% znacznika zgromadzonego w odcinku RS). U wszystkich dzieci wykonano przezskórną elektrogastrografię (EGG - electrogastrography) według standardowego protokołu. Analizowano następujące parametry EGG: odsetek brady-, normo- i tachygastrii w zapisie przed- i poposiłkowym, dominującą częstotliwość i amplitudę potencjału, stosunek amplitudy dominującej po posiłku do przedposiłkowej oraz współczynnik zmienności częstotliwości dominującej. Wyniki: ?redni odsetek tachygastrii w okresie przed- i po posiłkowym w badanych grupach wynosił w grupie I odpowiednio 9,3% i 4,7%, w grupie II ó 7,4% i 7,5% i w grupie III - 13,2% i 14,9%. Różnica pomiędzy grupą I i III była statystycznie istotna w okresie poposiłkowym (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic pozostałych parametrów EGG pomiędzy badanymi grupami. Wnioski: Analiza czynności mioelektrycznej żołądka na podstawie EGG sugeruje odmienny mechanizm powstawania zaparć w badanych grupach dzieci i może wskazywać na neurogenne podłoże zaparć w grupie dzieci z wydłużonym pasażem jelitowym bez dominującego zwolnienia w odcinku RS.