Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane markery aktywacji immunologicznej: TNFa i interleukina-2 u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i z ostrymi zespołami wieńcowymi

Autor:
Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Tadeusz Mandecki, Joanna Janowska, Ewa Jastrzębska-Maj, Marek Piekarski, Szymon Gomułka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
269
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stabilna choroba wieńcowa, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, TNF-a, IL-2
Czytaj

Wprowadzenie: Aktywacja cytokinowa stwierdzana w miażdżycy tętnic może wykazywać związek z nasileniem klinicznym objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena stężeń w surowicy krwi rozpuszczalnych form TNF (czynnik martwicy nowotworów) a i IL-2 (interleukina-2) u chorych z zawałem mięśnia sercowego (MI) i niestabilną chorobą wieńcową (UA) w porównaniu z chorymi ze stabilną jej postacią (SA) i osobami zdrowymi. Materiał i metody: Badaniem objęto 190 chorych z chorobą wieńcową: 100 chorych ze SA (klasa II/III wg CCS); 57 chorych z UA (klasa IIIB wg Braunwalda); 33 chorych ze świeżym MI. 20 zdrowych osób stanowiło grupę kontrolną (K). Oznaczenia cytokin w surowicy krwi przeprowadzono metodą ELISA. Wyniki: ?rednie stężenie TNF-a w surowicy krwi było istotnie wyższe we wszystkich grupach chorych z chorobą wieńcową (SA: 17,6+0,5 pg/ml; UA: 19,3+1,2 pg/ml; MI: 22,0+0,5 pg/ml) w porównaniu z osobami zdrowymi (8,2+0,3 pg/ml; p<0,001) - najwyższe stężenia stwierdzono w grupie MI (p<0,01 vs. SA i vs. UA). średnie stężenia IL-2 były istotnie wyższe w grupach UA i MI (odpowiednio: 92,0+8,3 pg/ml; 87,0+4,6 pg/ml; p<0,01) w porównaniu z grupą SA (53,3+6,0 pg/ml) i grupą kontrolną (51,5+7,7 pg/ml) Wnioski: U chorych z niestabilną chorobą wieńcową i świeżym zawałem mięśnia sercowego stwierdza się nasiloną aktywację cytokinowa (TNF-a, IL-2) w porównaniu z aktywacją obserwowaną u chorych stabilnych i u osób zdrowych. Wydaje się, że IL-2, będąca wykładnikiem komórkowego typu odpowiedzi immunologicznej, może brać udział w patogenezie ostrych objawów wieńcowych.