Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przerostu mięśni brodawkowatych u pacjentów z asymetrycznym przerostem przegrody międzykomorowej

Autor:
Mehmet Kanadaţý, Esmeray Acartürk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
275
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia przerostowa, asymetryczny przerost przegrody, przerost mięśni brodawkowatych
Czytaj

Wprowadzenie: Asymetryczny przerost przegrody międzykomorowej (ASH) jest najbardziej typową nieprawidłowością w kardiomiopatii przerostowej (HCM). Rzadziej obserwuje się odcinkowy przerost mięśnia lewej komory. Istnieją doniesienia na temat przerostu mięśni brodawkowatych lewej komory (PMH) występującego w powiązaniu z koniuszkową postacią kardiomiopatii przerostowej lub ASH. Cel pracy: Określenie częstości występowania PMH u pacjentów z ASH. Materiał i metodyka: Oceniono dwuwymiarowe badania echokardiograficzne 42 pacjentówzASH (grupa I), 32 pacjentów z nadciśnieniowym przerostem lewej komory (grupa II) i 26 zdrowych ludzi (grupa III) nie różniących się średnią wieku i rozkładem płci. Grubość mięśni brodawkowatych mierzono jako pionowy lub poziomy końcoworozkurczowy wymiar co najmniej jednego z mięśni brodawkowatych w projekcji przymost-kowej w osi krótkiej. Przerost mięśni brodawkowatych definiowano jako wymiar przekraczający o 2 odchylenia standardowe średnią z grupy kontrolnej (grupa III). Wyniki: ?rednia grubość przedniego (APM) i tylnego mięśnia brodawkowatego (PPM) wyniosiła 8,1 ±1,1 mm i 7,9±1,0 mm w grupie III. Grubość mięśni brodawkowatych w grupie I i II była większa niż w grupie III (p<0,001). 10 (24%) i 25 (78%) pacjentów spełniało kryteria przerostu APM odpowiednio w grupie I i II. Przerost PPM stwierdzono u 8 (19%) i 21 (66%) pacjentów, odpowiednio z grupy I i II. Przerost APM korelował z obecnością zjawiska SAM (skurczowy ruch płatka zastawki mitralnej ku przodowi) w grupie I (r=0,522, p=0,003) oraz stopniem blokowania drogi odpływu lewej komory (r=0,478, p=0,004). Wnioski: Wyniki pracy wskazują, że PMH jest istotnym komponentem obrazu klinicznego u części pacjentów z kardiomiopatią przerostową i przerostem nadciśnieniowym lewej komory. PMH może korelować z występowaniem zjawiska SAM (skurczowy ruch płatka zastawki mitralnej ku przodowi) i nasilać blokowanie odpływu z lewej komory.