Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena jakości życia dorosłych chorych po operacji zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Autor:
Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Agnieszka Polak, Paweł Rubiś, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Mieczysław Pasowicz, Wiesława Tracz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
282
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, jakość życia, leczenie kardiochirurgiczne
Czytaj

Cel pracy: Ocena jakości życia dorosłych chorych po operacji zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD). Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono w oparciu o ankietę, którą rozesłano do 324 chorych z ASD operowanych w latach 1990-1999. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły: występowania objawów klinicznych przed i po operacji, aktualnego samopoczucia, subiektywnej oceny wydolności fizycznej, aktywności pozazawodowej i stanu zatrudnienia chorych. Pytano również o występowanie i przyczyny lęków w przebiegu przed i pooperacyjnym oraz o występowanie wad serca u potomstwa. Ocenę dolegliwości oraz wydolności przed i po operacji przeprowadzono dla całej grupy chorych, a następnie porównano z uwzględnieniem płci, wieku (gr. I <40 r.ż., gr. II >40 r.ż.) oraz wielkości ubytku (pomiar śródoperacyjny). Wyniki: Prawidłowo wypełnioną ankietę odesłało 241 (74,4%) chorych: 180 (75%) kobiet, 61 (25%) mężczyzn, w wieku 18-68 lat, średnio 34,5±12,7 roku. Po operacji chorzy znamiennie rzadziej zgłaszali występowanie duszności, omdleń/zasłabnięć (p<0,0001) oraz kołatań serca (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu objawów klinicznych przed i po operacji ze względu na wielkość ubytku. Częstość zgłaszania duszności i kołatań serca przed operacją była większa w grupie chorych powyżej 40 r.ż. (p<0,05), natomiast po zabiegu nie stwierdzono istotnych różnic. Poprawę tolerancji wysiłku po operacji zadeklarowało 66% chorych, 24% stwierdziło brak zmian, a 10% oceniło swoją wydolność jako gorszą. Po zabiegu stwierdzono istotną poprawę (p<0,05) w pokonywaniu pięter w obu grupach wiekowych. Nie stwierdzono istotnych różnic w tolerancji wysiłku ze względu na wielkość ubytku. Mimo istotnego zmniejszenia ilości objawów i poprawy wydolności fizycznej liczba chorych pobierających rentę inwalidzką zwiększyła się z 7 do 40% (p<0,0001). Zabieg operacyjny pozwolił na całkowity lub częściowy powrót do aktywności pozazawodowej u 72% chorych, brak zmian podało 20%, a pogorszenie 8% chorych. Przed operacją chorzy najczęściej obawiali się utraty życia (49%), wystąpienia powikłań okołooperacyjnych (47%) i pogarszania się wydolności fizycznej (44%). Po zabiegu najczęściej wymieniano lęk przed wystąpieniem powikłań wady. Obawy związane z możliwością dziedziczenia wady serca przez dzieci podało 26% kobiet. Na podstawie przeprowadzonej ankiety częstość dziedziczenia wrodzonej wady serca przez dzieci matek z ASD oszacowano na 7%. Wnioski: Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania objawów klinicznych oraz w wydolności fizycznej ze względu na wielkość ASD. Zamknięcie ASD wiąże się z istotną redukcją objawów klinicznych oraz poprawą wydolności fizycznej, niezależnie od wieku operowanych. Poprawa jakości życia po operacji ASD nie koreluje z aktywnością zawodową chorych.