Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie wartości diagnostycznej próby wysiłkowej na bieżni i cykloergometrze w pozycji siedzącej u chorych z bólami w klatce piersiowej

Autor:
Beata Malczewska, Hanna Szwed, Barbara Jędrzejczyk, Lech Leszczyński, Marek Rewicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
293
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
próba wysiłkowa, choroba wieńcowa
Czytaj

Wprowadzenie: Korzyści i niedogodności związane z zastosowaniem do testu wysiłkowego bieżni i ergometru rowerowego od lat są przedmiotem dyskusji. Cel pracy: Porównanie wartości diagnostycznej próby wysiłkowej na bieżni i na cykloergometrze w pozycji siedzącej u chorych z bólami w klatce piersiowej bez zawału serca. Materiał i metodyka: Zbadano 78 pacjentów, w tym 18 kobiet, w wieku średnio 56±9 lat skierowanych do planowej koronarografii. Testy wysiłkowe na bieżni (wg protokółu Bruce'a) i cykloergometrze (przyrost obciążenia o 25 Watt co 3 minuty) wykonywano w kolejności losowej. Stopień wysiłku oceniano w 10-punkto-wej skali Borga. Wyniki: Zwężenie minimum 1 tętnicy wieńcowej >50% stwierdzono u 51 (65%) badanych, w tym u 38 (49%) były to zmiany wielonaczyniowe. Większość pacjentów (64%) preferowała test wysiłkowy na ergometrze rowerowym. W całej badanej grupie czas wysiłku i rezerwa sercowa były mniejsze na bieżni. Pozostałe parametry były jednakowe. Czułość próby wysiłkowej na bieżni i na cykloergometrze wyniosła 66% i 47%, p=0,02. Specyficzność odpowiednio 52% i 41%, p=ns. W grupie badanych z wielonaczyniowymi zmianami w koronarografii czułość próby na bieżni wzrastała do 71%, na ergometrze była nadal niska - 50%, p<0,001. Wnioski: W prezentowanej grupie chorych test na bieżni charakteryzował się wyższą wartością diagnostyczną, niż test na cykloergometrze.