Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polimorfizm VNTR glikoproteiny Ib płytek krwi jest zależnym od płci czynnikiem ryzyka niestabilnej choroby wieńcowej

Autor:
Krzysztof Chiżyński, Magdalena Boncler, Cezary Watała
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
299
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, czynniki ryzyka, zakrzepica, polimorfizm VNTR glikoproteiny Ib
Czytaj

Wprowadzenie: Obecna na powierzchni płytek krwi glikoproteina Ib jest głównym składnikiem receptora dla czynnika von Willebranda, odgrywającego priorytetową rolę w hemostazie pierwotnej. W obrębie podjednostki a glikoproteiny Ib opisano polimorfizm VNTR, który wpływa na wielkość cząsteczki GPIba. Doniesienia ostatnich lat wskazują na związek między występowaniem polimorfizmu VNTR a chorobami naczyń. Cel pracy: Analiza porównawcza częstości występowania genotypów i alleli polimorfizmu VNTR u pacjentów z chorobą wieńcową (chw) (z podziałem na stabilną i niestabilną) oraz u zdrowych dawców krwi. Materiał i metodyka: Badaniami objęto kolejnych 228 pacjentów w wieku od 35 do 77 lat z rozpoznaniem chw. Wyodrębniono grupę 98 pacjentów z niestabilną chw i 130 pacjentów ze stabilną chw. Grupą kontrolną stanowiło kolejnych 280 zdrowych dawców krwi w wieku od 20 do 51 lat. Polimorfizm VNTR glikoproteiny Iba oznaczano metodą PCR. Do analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i alleli pomiędzy grupami stosowano tablicę czteropolową testu c2 z poprawką Yatesa oraz test c2 Mantela-Haenszela. Wyniki: Spośród 10 możliwych genotypów zaobserwowano tylko 7, a niektóre z nich, takie jak AB, AC, BB, BD, były bardzo nielicznie reprezentowane w obu porównywanych grupach. Najczęściej występującym genotypem był CC. W grupie pacjentów z chw częstości poszczególnych genotypów i alleli polimorfizmu VNTR nie były w sposób statystycznie znamienny różne w porównaniu z grupą kontrolną. Ponieważ allele A i B (z największą liczbą powtórzeń tandemowych) były rzadko odnotowywane w obu grupach, przeprowadzono analizę w oparciu o dychotomiczny system klasyfikacji, dzieląc każdą badaną grupę na 2 subpo-pulacje: w zależności od występowania allelu B i(lub) A badane osoby opisywano jako VNTR B-pozytywne (VNTR B+) lub VNTR B-negatywne (VNTR B-). Chociaż rozkłady częstości występowania genotypów z allelem B lub A w chw ogółem oraz w stabilnej chw nie różniły się od częstości tych genotypów w grupie kontrolnej, to w grupie chorych z niestabilną chw stwierdzono istotnie wyższą częstość przypadków VNTR B+ (29% vs. 17%; p<0,05). U chorych, u których występował genotyp z allelem B lub A, szansa wystąpienia niestabilnej chw była prawie dwukrotnie większa, niż w grupie kontrolnej [OR=1,98; (95%CI; 1,15-3,41)]. U kobiet, u których występował genotyp z allelem B lub A polimorfizmu VNTR szansa wystąpienia choroby wieńcowej była ponad dwukrotnie większa niż w grupie kontrolnej [OR=2,08 (95%CI; 1,09-3,95)]. Wnioski: Na podstawie naszych obserwacji polimorfizm VNTR glikoproteiny Ib płytek krwi można uznać za zależny od płci czynnik ryzyka niestabilnej choroby wieńcowej w populacji polskiej.